Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kłamstwo, manipulacja i pułapki ludzkiego umysłu

 

O konferencji Zapisz się

Kogo zapraszamy:

wszystkich zainteresowanych

Język wydarzenia: polski

Ludzki mózg z puzzli wśród znaków zapytania i abstrakcyjnych kształtów

O konferencji

Jak często mamy do czynienia z kłamstwem i manipulacją? Jakie mogą mieć skutki? Na konferencji „Kłamstwo, manipulacja i pułapki ludzkiego umysłu” porozmawiamy o tym, jak kłamstwo i manipulacja wpływają na różne obszary życia: politykę, pracę, media, edukację i nasze codzienne decyzje. Poznasz mechanizmy kłamstwa i manipulacji. Dowiesz się też, jak możesz im przeciwdziałać i ich unikać.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz badania naukowe poświęcone tym zagadnieniom, czy interesują cię one od strony praktycznej, serdecznie zapraszamy cię do udziału w konferencji. Będzie to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę, a także zabrać głos w dyskusji na temat tego, jak budować świadome, odporne na manipulację społeczeństwo oraz kulturę opartą na prawdzie i rzetelności.

Do zobaczenia na Uniwersytecie SWPS!

Program

 1. Psychologiczne pułapki specjalistycznych porad, czyli do czego tak naprawdę potrzebujemy ekspertów

  prelekcja

  prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz
 2. Uczciwość ponad wszystko? Preferencja wobec kłamstwa w ochronie drugiego człowieka i jej konsekwencje

  prelekcja

  Prelegentka przedstawi fascynujący dylemat między dążeniem do prawdy a troską o drugiego człowieka. Kiedy ludzie oszukują prospołecznie, a kiedy mówią prawdę? Jak oceniają osobę, która kłamie, a jak osobę prawdomówną? Od kogo wolą otrzymać informację zwrotną? Badania pokazały, że choć istnieje ogólna preferencja wobec mówienia prawdy, to kiedy może ona zaszkodzić odbiorcy, często preferowane jest kłamstwo. Co więcej, osoba, która kłamie dla korzyści drugiego człowieka, postrzegana jest jako bardziej moralna od tej mówiącej prawdę. Poznaj wyniki badań, ich znaczenie w szerszym kontekście oraz potencjalne dalsze kierunki badań.

  dr hab. Katarzyna Cantarero, prof. Uniwersytetu SWPS
 3. Sesja posterowa
 4. Przerwa lunchowa
 5. Kłamliwy kameleon: dlaczego mechanizm, który jest dobry, prowadzi do kłamstwa?

  prelekcja

  prof. dr hab. Wojciech Kulesza
  dr Paweł Muniak
 6. Werbalne techniki wpływu społecznego

  prelekcja

  prof. dr hab. Dariusz Doliński

 1. Rozprawmy się z kłamstwami powielanymi na szkoleniach biznesowych

  prelekcja

  Poznaj kłamstwa i mity obecne na szkoleniach biznesowych! Nierzetelne informacje i błędne założenia dotyczące procesu nauki mogą prowadzić osoby uczestniczące w szkoleniach na manowce, utrudniając im przyswajanie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Dowiedz się, na czym polega praktyka oparta na dowodach (ang. evidence-based practice) oraz jak wdrożyć to podejście w pracy trenerki lub trenera biznesu!

  Aleksandra Penza
 2. Przerwa
 3. Dezinformacja – co o niej wiemy?

  prelekcja

  dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS
 4. Przerwa
 5. Kiedy maska staje się twarzą: co psychologia wie o uwewnętrznianiu autoprezentacji?

  prelekcja

  Według teorii samoświadomości Charlesa Carvera i Michaela Scheiera każdy człowiek ma pewien poziom samoświadomości publicznej i prywatnej – w danym momencie może koncentrować uwagę na zewnątrz lub na sobie. Oba te rodzaje samoświadomości dzielą się na chroniczną i dyspozycyjną. Osoby z wysoką samoświadomością publiczną często myślą, że są obserwowane i oceniane przez innych, w wyniku czego mogą zmieniać zachowanie. Przez wiele lat niezweryfikowaną empirycznie kwestią było to, czy u takich osób może dojść – wskutek dokonania autoprezentacji – do zmian samooceny. Prelegent skoncentruje się na weryfikacji hipotezy, że wysoki poziom chronicznej samoświadomości publicznej wpływa na stopień, w jakim człowiek dopasowuje pojmowanie siebie do publicznie demonstrowanych zachowań. Doktor Kuś opowie o wynikach własnych badań, które sugerują, że w pewnych sytuacjach rzeczywiście „maska” może stać się „twarzą”.

  dr Jakub Kuś

Prelegentki i prelegenci

Katarzyna Cantarero
Katarzyna Cantarero
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Psycholog społeczny. Zajmuje się badaniami nad kłamstwem (w tym dylematem między prawdą a troską) oraz potrzebą i poczuciem sensu. Publikowała artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych. Realizowała i realizuje projekty przy wsparciu instytucji zewnętrznych, takich jak NCNNAWA. Doświadczenie naukowe zdobyła w instytucjach polskich i zagranicznych, m.in. Instytucie Psychologii PAN, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Essex oraz University of Granada.
Dariusz Doliński
Dariusz Doliński
prof. dr hab.
Jeden z najbardziej cenionych psychologów społecznych w Polsce. Zajmuje się psychologią zachowań społecznych oraz psychologią emocji i motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego oraz mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Jest autorem licznych projektów naukowych, badań eksperymentalnych oraz teorii z zakresu psychologii społecznej, dotyczących m.in. zachowań konsumenckich. Publikuje w prestiżowych czasopismach, m.in. „Journal of Personality and Social Psychology”, „Personality and Social Psychology Bulletin”, „Journal of Experimental Social Psychology” oraz „European Journal of Social Psychology”. Jest autorem lub współautorem ok. 200 publikacji. Był redaktorem naczelnym „Polish Psychological Bulletin”. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Psychologii PAN. Członek i były prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i psychologii reklamy.
Wojciech Kulesza
Wojciech Kulesza
prof. dr hab.
Psycholog społeczny, kierownik Katedry Psychologii Społecznej. W pracy naukowej zajmuje się zjawiskiem mimikry (naśladowania zachowań, gestów i mowy innych), nierealistycznym optymizmem (wrażeniem, że jest się mniej narażonym na zagrożenie niż inni) i tzw. medycznymi fake-newsami. Autor książki „Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa” oraz współautor (wraz z prof. dr. hab. Dariuszem Dolińskim) Social Biases During Covid 19. Managing the Anxiety of Uncertainty. Publikuje w czasopismach naukowych – zachodnich i krajowych. Pisał artykuły popularyzujące naukę dla „Polityki”, „Newsweeka” i „Gazety Wyborczej”, udzielał też licznych komentarzy medialnych. Stypendysta tygodnika „Polityka”. Był przewodniczącym Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę MNiSW, a także stypendystą w Florida Atlantic University. Członek rady programowej Festiwalu Nauki. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminaria dyplomowe z psychologii społecznej i psychologii miłości.
Jakub Kuś
Jakub Kuś
dr
Psycholog. Zajmuje się psychologią nowych technologii, w tym rozproszeniem odpowiedzialności w internecie i zniekształceniami w odbiorze treści cyfrowych. Interesuje go agresja internetowa oraz wpływ nowych technologii na moralność. Badał m.in. zjawisko cyberdryfowania, motywy korzystania z portali społecznościowych oraz rolę samoregulacji w sytuacji funkcjonowania wielozadaniowego. Obecnie koncentruje się na badaniach z zakresu psychologii dezinformacji, szczególnie dezinformacji cyfrowej. Autor szeregu publikacji z obszaru psychologii internetu, m.in. w pismach „Computers in Human Behaviour” i „Frontiers in Psychology”. Był kierownikiem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM oraz wykonawcą w licznych projektach badawczych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z psychologii nowych technologii, psychologii osobowości oraz psychometrii.
Paweł Muniak
Paweł Muniak
 
Doktorant współpracujący z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi. Naukowo zajmuje się wpływem społecznym, szczególnie w kontekście naśladownictwa. Jako stypendysta w grancie PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki bada, do czego może prowadzić naśladowanie zachowań, gestów i mowy innych osób. Interesuje się zagadnieniem nierealistycznego optymizmu. Poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego uważamy, że złe rzeczy przytrafią się raczej innym, a nie nam. Autor i współautor wystąpień na konferencjach naukowych, publikacji popularnonaukowych oraz publikacji naukowych w czasopismach zachodnich i krajowych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, krytycznej analizy tekstów psychologicznych oraz metodologii i statystyki.
Aleksandra Penza
Aleksandra Penza
 
Psycholożka biznesu, trenerka, HR-owczyni z wieloletnim doświadczeniem w rekrutacji i selekcji pracowników, doradztwie zawodowym, projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, employer brandingu oraz bieżącym wsparciu kadry menedżerskiej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Doktorantka realizująca projekt badawczy w obszarze psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów licencjackich z psychologii na Uniwersytecie w Glamorgan (Wielka Brytania). Ukończyła studia podyplomowe Trener Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”. Tancerka amatorka, pasjonatka modern jazzu i innych form ekspresji w tańcu.
Karina Stasiuk-Krajewska
Karina Stasiuk-Krajewska
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Medioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej. Doktor habilitowana w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Pracuje na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Interesuje się naukowo etyką i profesjonalizacją zawodów medialnych (zwłaszcza dziennikarstwa i PR), teorią i analizą dyskursu oraz strukturami i wpływem przekazów dezinformacyjnych. Jest autorką ponad stu publikacji naukowych oraz twórczynią lub współtwórczynią kilkunastu programów studiów w obszarze komunikacji społecznej i mediów. Koordynuje działania Central European Digital Media Observatory (CEDMO) w Polsce. Członkini międzynarodowej grupy ekspertów EDMO (EDMO’s Group of Experts on Structural Indicators for the Code of Practice on Disinformation) oraz ekspertka International Fact-Checking Network.
Tomasz Zaleśkiewicz
Tomasz Zaleśkiewicz
prof. dr hab.
Psycholog, kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej. Bada zagadnienia związane z ocenianiem, podejmowaniem decyzji, percepcją ryzyka i psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań ekonomicznych. Kieruje Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, które prowadzi badania naukowe z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej oraz współpracuje z organizacjami finansowymi i stowarzyszeniami inwestorów. Autor kilku książek na temat psychologii ekonomicznej i podejmowania decyzji ryzykownych. Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych, które zostały opublikowane w prestiżowych pismach o zasięgu międzynarodowym. Współautor książek: „Psychological Perspectives on Financial Decision Making” (2020, Springer) i „Human Behaviour in Pandemics: Social and Psychological Determinants in a Global Health Crisis” (2022, Routledge). Laureat kilku nagród i stypendiów naukowych. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”.

Zapisz się!

Organizatorzy

 • Logotyp Uniwersytetu SWPS
 • Logotyp Samorządu Studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Partner

Logotyp Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Patronat

Logotyp Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Komitet organizacyjny

 • Gabriela Sorsa
 • Magdalena Goetze

Miejsce

Uniwersytet SWPS, sala 120

ul. Aleksandra Ostrowskiego 30B, Wrocław

Kontakt

 • Gabriela Sorsa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magdalena Goetze, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.