Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Zaskarżalność uzasadnień orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jako realizacja prawa do sądu
naukowo-badawczy
realizowany

Zaskarżalność uzasadnień orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jako realizacja prawa do sądu

Aleksander Hyżorek
kierownik projektu
Aleksander Hyżorek
mgr

prawnik, nauczyciel akademicki

zobacz biogram
wartość projektu: 172 150 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
dyscyplina: nauki prawne
lokalizacja: Poznań
okres realizacji: 2023 2024 2025

Naukowiec z Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, Aleksander Hyżorek, zbada, czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość skutecznego i efektywnego zaskarżenia uzasadnienia orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przypadku, gdyby okazało się, że system nie przewiduje takiej możliwości, kierownik niniejszego projektu podejmie się również opracowania stosownego rozwiązania.

Projekt nr PN/01/0271/2022, konkurs „Perły Nauki”

O projekcie

Celem projektu jest dokonanie wszechstronnej analizy i próby oceny aktualnie obowiązującego stanu prawnego, odnoszącego się do możliwości zaskarżenia uzasadnienia wyroku bądź postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny.

Tematyka przyznanego grantu jest kontynuacją badań, które prowadziłem jeszcze jako student naszego uniwersytetu, odnoszących się m.in. do instytucji prawa do sądu oraz procedury sądowoadministracyjnej. Jestem niezwykle zaszczycony, że znalazłem się w gronie laureatów pierwszej edycji ministerialnego konkursu „Perły Nauki”, który stał się następcą prestiżowego „Diamentowego Grantu”. Zaplanowałem wiele analiz prawnych poszczególnych wątków wchodzących w zakres tematyczny projektu. Planuję również kilka wizyt zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach. Możliwość realizacji tego grantu z pewnością przyspieszy mój rozwój naukowy. Jego tematyka jest również bardzo bliska zagadnieniom, które poruszam w przygotowywanej rozprawie doktorskiej.

Hyżorek, Aleksander kierownik projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
prawnik
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Aleksander Hyżorek
Tytuł
mgr
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. organizacyjnych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"opiekun student\u00f3w I roku","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr Aleksander Hyżorekprawnik, nauczyciel akademicki

Metodologia

Planowane badania będą w pierwszej kolejności koncentrować się na podjęciu prób ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego podstawowej zasady demokratycznego państwa prawnego, jaką jest zasada prawa do sądu. Poczynione ustalenia o charakterze teoretycznoprawnym będą stanowiły punkt wyjścia do analiz związanych z określeniem minimalnego standardu ochrony dla strony postępowania sądowoadministracyjnego.

W projekcie podjęte zostaną ustalenia, czy strony postępowania sądowoadministracyjnego podejmują próby zaskarżenia samego uzasadnienia orzeczenia oraz celu, jaki ma zostać osiągnięty przez powyższe działanie. W tym zakresie konieczna będzie analiza roli uzasadnienia orzeczenia sądowoadministracyjnego w sprawach, w których m.in. zapadło orzeczenie o charakterze kasatoryjnym, a sąd udzielił w nim wskazań co do dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego, a także kiedy organ albo uczestnik postępowania pomimo korzystnego rozstrzygnięcia (oddalającego albo uwzględniającego skargę) nie zgadzają się z częścią (nawet określonym fragmentem) uzasadnienia. Podjęta zostanie również próba ustalenia, czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje skuteczny sposób zakwestionowania poglądów zawartych w uzasadnieniu orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zespół badawczy

Daniel, Paweł opiekun naukowy projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paweł Daniel
Miasto
poznan
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":"Instytutu Prawa"}}
Instytut
Instytut Prawa
Stanowisko
profesor uczelni
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paweł Danielprawnik, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego

Użyteczność wyników

Efektem finalnym niniejszego projektu będzie próba udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość skutecznego i efektywnego zaskarżenia uzasadnienia orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, a tym samym zakwestionowania niekorzystnych dla strony poglądów w nim zawartych. Przy negatywnej odpowiedzi na powyższe zagadnienie sformułowane zostaną postulaty de lege ferenda dotyczące zaskarżalności uzasadnień orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych i ważkości tego zagadnienia dla stron postępowania sądowoadministracyjnego. W takim przypadku opracowana zostanie również możliwa procedura wprowadzenia do postępowania sądowoadministracyjnego takiego rozwiązania, które wprost umożliwiałoby stronie postępowania zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny.