Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS wiodącym ośrodkiem naukowym

float_intro: images-old/2015/parametryzacja2017-vaplus.jpg

Po raz kolejny kompleksowa ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdziła silną pozycję naszej uczelni. Kategorią A, oznaczającą przynależność do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce, wyróżniono Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie oraz wszystkie wydziały zamiejscowe: w Sopocie, Katowicach, Poznaniu. Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. W grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym tylko 3 jednostki otrzymały najwyższą ocenę, w tym II Wydział Psychologii we Wrocławiu i warszawski Wydział Psychologii.

Wizytówka polskiej nauki – prestiżowa kategoria A+

Na 993 ośrodki badawcze zaledwie 47 otrzymało prestiżową kategorią A+. II Wydział Psychologii we Wrocławiu potwierdził swoją silną pozycję z 2013 r. – nadal jest najlepszą jednostką w kraju prowadzącym badania w obszarze nauk społecznych. Do tego elitarnego grona, będącego wizytówką polskiej nauki, dołączył w tym roku warszawski Wydział Psychologii.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), odpowiedzialny za ocenę parametryczną, docenił wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze w obydwu ośrodkach, wysoką jakość badań naukowych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych w Polsce i na świecie, aktywność pracowników naukowo-badawczych zdobywających krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

W podsumowaniu tegorocznej oceny Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, odwołał się do wyników parametryzacji z 2013 r.: „Wyraźnie wzrosła liczba jednostek z najwyższą kategorią: A+. Jest coraz większa część środowiska naukowego, która dorównuje standardom światowym”.

Cztery wydziały wśród najlepszych ośrodków w kraju

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych wysoką kategorię A przyznano 84 ośrodkom naukowym. Kategoria A oznacza pozytywną ocenę m.in. potencjału naukowego oraz publikacji w prestiżowych pismach. Tym bardziej więc cieszy, że każdy z wydziałów zamiejscowych spełnia podane kryteria i plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych ośrodków naukowych w kraju. 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu filologicznym otrzymał kategorię A jako jedyna jednostka pochodząca z uczelni niepublicznej. Wydział Prawa otrzymał kategorię B.

Przyznane kategorie to ważny miernik sukcesów badawczych. Od nich zależy także wysokość finansowania danej jednostki naukowej.

Od początku istnienia uczelni naszym priorytetem jest rozwój działalności naukowej i badawczej, aby nasi studenci uczyli się od najlepszej kadry. Jako pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce kolejny raz udowadniamy, że jesteśmy w czołówce jednostek naukowych w kraju. Prowadzone w pięciu kampusach ośrodki znajdują się wśród wyróżnionych najbardziej prestiżową kategorią A+ i A.

Prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwerytetu SWPS

Kryteria oceny parametrycznej

MNiSW przeprowadza raz na cztery lata kompleksową ocenę działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Polega ona na porównaniu osiągnięć naukowych podobnych jednostek, włączonych do tzw. Grupy Wspólnej Oceny.

Za ustalenie zasad i ocenę odpowiada Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. KEJN pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Na podstawie oceny jednostkom nadawana jest jedna z czterech kategorii naukowych:

  • A+ – poziom wiodący,
  • A – poziom bardzo dobry,
  • B – poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki,
  • C – poziom niezadowalający.

W tym roku szczegółowej ocenie poddano 993 ośrodki badawcze działające w 8 obszarach. Widać tendencje wzrostową w porównaniu z wynikami poprzedniej oceny parametrycznej, przeprowadzonej w 2013 r. Zwiększa się liczba uczelni wiodących (z 36 do 47) lub bardzo dobrych (z 308 do 332). Uczelnie polepszyły swoje rezultaty zwłaszcza w dziedzinie osiągnięć naukowych i twórczych. Oceniano w niej m.in. liczbę i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz monografii.

KEJN podkreśla, że coraz więcej uczelni może pochwalić się publikacjami w prestiżowych pismach naukowych. W rezultacie dodatkowej oceny eksperckiej wyłoniono spośród jednostek z kategorią A ośrodki szczególnie wyróżniające się jakością prowadzonych badań lub prac rozwojowych i zaliczono je do kategorii A+.