Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Stanisław Jankowski

dr hab. inż., prof. Uniwersytetu SWPS

Stanisław Jankowski

Wydział Projektowania w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Informatyki

Profil naukowy

Doktor habilitowany nauk technicznych, specjalność informatyka. Badania naukowe i prace dydaktyczne w dziedzinie sieci neuronowych i statystycznych systemów uczących się prowadzi od 1990 r. Aktywny uczestnik programów współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelniami zagranicznymi we Francji (Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles w Paryżu), Włoszech (Unwersytet Rzymski La Sapienza i Universita di Catania), Hiszpanii (Universitat Ramon Llull w Barcelonie), Białorusi (Brest State Technical University w Brześciu). Inicjator i kierownik wielu projektów naukowych w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Zakres zainteresowań i badań: teoria systemów uczących się – pamięć asocjacyjna Hopfielda w dziedzinie zespolonej i hiperzespolonej jako optymalizator wielkoskalowy, optymalizacja struktury na podstawie testów statystycznych, systemy uczące się o maksymalnym marginesie (np. maszyny wektorów nośnych SVM), metody selekcji cech (feature selection) i redukcja wymiaru przestrzeni wejściowej (oryginalna metoda wirtualnej skrajnej oceny krzyżowej – virtual leave-one-out), optymalizacja systemów częściowo nadzorowanych (semi-supervised), optymalizacja struktury autokodera z wykorzystaniem wielowymiarowej skrajnej oceny krzyżowej, uczenie głębokie (deep learning), modele rekurencyjne, metody prognozowania szeregów czasowych. Badania teoretyczne są wykorzystywane do opracowania innowacyjnych rozwiązań w zastosowaniach w zakresie nauk medycznych, technologii materiałów elektronicznych, sterowania dronami, naukach geologicznych (np. dynamiki tektonicznej w regionie Etny) oraz naukach społecznych – prognozowanie zdarzeń kryminalnych. Badania te były prowadzone we współpracy z instytutami naukowymi w ramach projektów badawczych.

Wyniki jego badań zostały przedstawione w ponad 150 artykułach w czasopismach naukowych, jako rozdziały w książkach oraz referaty konferencyjne. Liczba cytowań przekracza 550, indeks Hirscha 9. Recenzent wielu czasopism naukowych (np. „Neurocomputing”, „IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems”, „Neural Processing Letters”, „Biocybernetics and Biomedical Engineering”, „Theoretical Computer Science”).

Uczestnik 52 konferencji naukowych zagranicznych (często jako członek komitetu naukowego oraz recenzent) oraz 35 krajowych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji, statystyki, algorytmów uczenia, optymalizacji systemów uczenia.

 


Powiązane materiały na stronie uczelni