Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Program Aktywny Samorząd

Dofinansowanie kształcenia
studia wyższe i podyplomowe

Program Aktywny Samorząd umożliwia otrzymanie dofinansowania na studia wyższe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pomoc w uzyskaniu kształcenia na poziomie wyższym może uzyskać osoba posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i pobierająca naukę w szkole wyższej albo szkole policealnej czy kolegium, lub która ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Cele Programu
powszechny dostęp do nauki

Głównym celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu to m.in.:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji

Kwoty dofinansowania
sprawdź, ile możesz zyskać

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1650 zł
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4400 zł
  • opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego - dofinansowanie powyżej kwoty 4400 zł jest możliwe, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1650 zł:

  • 770 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu
  • 330 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
  • 200 zł – w przypadku studiów/nauki w przyspieszonym trybie


Udział własny w kosztach czesnego (15%) jest przewidziany tylko dla osób zatrudnionych.