Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Maciej Dymkowski

prof. dr hab.

Maciej Dymkowski

Wydział Psychologii we Wrocławiu
kierownik Zakładu Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się psychologią historyczną oraz psychologią społeczną. Jego aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystywaniu wiedzy psychologicznej w narracjach historycznych oraz na psychologicznych uwarunkowaniach deformacji poznania historycznego, jak też na meta-teoretycznych zagadnieniach psychologii społecznej odwołującej się do komparatystyki historycznej i międzykulturowej. Podtrzymuje też swoje dawne zainteresowania wpływem autoprezentacji na samowiedzę.

Autor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, wśród których najważniejsze są: „Poznawanie siebie: umotywowane sprawdziany samowiedzy” (1993); „Samowiedza w okowach przywdziewanych masek” (1996); „Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach” (2000); oraz „Wprowadzenie do psychologii historycznej” (2003).

Jest też autorem wielu artykułów publicystycznych i popularno-naukowych, które opisują motywacje, myślenie, przeżycia i zachowania ludzi uwikłanych w wydarzenia historyczne i polityczne, prezentują rozważania historiozoficzne lub refleksje o poznaniu historycznym. Niektóre z nich złożyły się na niedawno wydany ich zbiór „Szkice psychologa o historii” (2016).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia o uniwersalności teorii psychologii społecznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni