Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Aktualność myśli Roberta Michelsa

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/akt-mysli-roberta-michelsa.jpg

Kto rządzi światem? Donald Trump, Wladimir Putin, potentaci ropy naftowej? Wśród wielu teorii na ten temat wyłania się kilka, które mają rzeczywiste naukowe podstawy i nie tracą na swojej ponadczasowości. Do jednej z nich zalicza się teoria „żelaznego prawa oligarchii”, stworzona przez niemieckiego socjologa Roberta Michelsa i przywołana w książce dr. Radomira Mińskiego „Aktualność myśli Roberta Michelsa”. W czasach, gdy Europa i świat przeżywają kryzys demokracji, pytanie o faktycznie sprawujących władzę, które zadał Michels w pierwszych dekadach XX wieku, powraca z wielką siłą.

O teorii elit według Roberta Michelsa

Radomir Miński teorie słynnego niemieckiego socjologa przeplata z jego biografią. Robert Michels, żyjący w latach 1876-1936, doszedł do wniosku w swoich rozważaniach, że formalna organizacja biurokracji w sposób nieunikniony prowadzi do oligarchii, w ramach której organizacje pierwotnie idealistyczne i demokratyczne w przyszłości będą zdominowane przez małe grupy ludzi.

Są to ludzie, którzy osiągnęli wysokie stanowiska i realizują własne partykularne interesy. Na taką oligarchię narażone są duże organizacje, które wyłaniają grono osób do podejmowania decyzji. Ta mała grupa ludzi właśnie odpowiedzialna jest za konkretne ustalenia. Michels uważał, że osoby z tej grupy coraz częściej będą podejmować decyzje, które głównie będą miały na celu utrzymanie ich pozycji, a nie kierowanie się dobrem ogółu.

akt mysli roberta michelsa 400pxPublikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR przy wsparciu finansowym Uniwersytetu SWPS. 
                Książka na stronie wydawnictwa »

Spuścizna po Robercie Michelsie

Autor „Aktualności…” jest zdania, że Roberta Michelsa nie należy łączyć jedynie z politologią, bowiem ze wszystkich trzech ojców założycieli elityzmu (tzw. święta trójca elityzmu: Mosca, Pareto, Michels), to właśnie on przedstawił podejście najbardziej socjologiczne. Wiele miejsca w naukowej działalności Michelsa zajmuje wypracowanie jednolitej ramy teoretycznej dla badań empirycznych nad elitami; jako badacz twórczo nawiązał do dorobku Moski, Pareto oraz Webera.

Jego wkład w rozwój elityzmu polegał na dostarczeniu empirycznych przesłanek słuszności tego stanowiska, a żelazne prawo oligarchii partii politycznych przynależy do współczesnego kanonu nauk społecznych. W Polsce jak dotychczas nie ukazały się ani monografia poświęcona Robertowi Michelsowi, ani tłumaczenie jego największego dzieła „Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens” (1911), stąd prezentowana książka wypełnia istniejącą w tej problematyce lukę.

O autorze

Radomir Miński

dr Radomir Miński

Doktor nauk społecznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2005); obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie. Autor książki „Stosunki pracy w sektorze MSP na przykładzie Kępińsko-Ostrzeszowskiego Zagłębia Meblowego” (2007) oraz wielu artykułów naukowych poświęconych zróżnicowaniu społecznemu w teorii i empirii, elityzmowi, oraz stosunkom własności. Zajmuje się też badaniami ewaluacyjnymi instytucji działających w obszarze wykluczenia społecznego – autor raportów i diagnoz lokalnych. Zainteresowania badawcze: metodologia badań społecznych, praktyczne zastosowania socjologii, socjologia polityki, teoria elit, socjologia gospodarki, socjoekonomiczna teoria własności, zróżnicowanie społeczne, wykluczenie społeczne, powiązania edukacji z rynkiem pracy. Promotor licznych prac magisterskich i dyplomowych.