Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Aksjologiczna interpretacja prawa

float_intro: images-old/2015/Oferty-pracy/okladka-zajecki-aksjologiczna-interpretacja-prawa_1.jpg

Czy możliwe jest stworzenie ogólnej teorii funkcjonalnej wykładni prawa? Czy można uzasadnić jej poprawność metodologiczną i rzeczową? Te pytania stawia Autor „Aksjologicznej interpretacji prawa”, Maurycy Zajęcki, który w swojej publikacji zmierza do udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie i do podania argumentów na rzecz jej metodologicznej i rzeczowej poprawności na gruncie polskiej kultury prawnej.

Studium z metodologii i teorii prawa

W światowej i polskiej literaturze teoretyczno prawnej nie ma jednej, niekontrowersyjnej i powszechnie przyjmowanej teorii wartości w prawie i ich roli w funkcjonalnej wykładni prawa. Autor wykorzystuje metody analitycznej teorii prawa do sformułowania i uzasadnienia tez dotyczących sposobów, w jakie prawnie afirmowane wartości są ujawniane przez pracodawcę w tekście prawnym. Wartości są wyrażane wprost, co określane jest terminem technicznym „supozycja aksjologiczna” oraz pośrednio, bez wskazania na aksjologiczną rację regulacji prawnych, co określane jest terminem „presupozycja aksjologiczna”. Jako całość zbiór wartości afirmowanych w prawie konstytuuje ideał prawa (ogół faktów polegających na realizacji wartości w miarach maksymalnie przez prawodawcę preferowanych).

Z uwagi na konfliktowość wartości (pre)suponowanych w prawie, ideał prawa jest utopią prawną – jest niemożliwy do zrealizowania w świecie realnym i zawsze odbiega od tego, co można osiągnąć, realizując dyspozycje norm prawnych. Aksjologiczna interpretacja prawa ma na celu zrekonstruowanie z tekstu prawnego fragmentu lub, w granicznym przypadku, pełnego ideału prawa. Interpretator, w zależności od przyjętych celów poznawczych, może wykorzystać uzyskane informacje do:

  • zastosowania reguł wykładni funkcjonalnej prawa opartych na założeniu o racjonalności aksjologicznej prawodawcy,
  • wyjaśnienia działań prawodawczych metodami interpretacji humanistycznej,
  • poddania krytyce de lege ferenda ideału ładu społecznego afirmowanego w systemie prawnym.

Godne podkreślenia są walory praktyczne i dydaktyczne dzieła. W książce podane są bowiem liczne przykłady wzięte z tekstów prawnych i orzecznictwa, ilustrując sformułowane tezy, a także podane są parafrazy wybranych konkurencyjnych ujęć znanych ze światowej i polskiej literatury teoretyczno prawnej. Dzieło przeznaczone jest dla prawników wszystkich specjalności i dla studentów prawa.

400px zajecki aksjologiczna interpretacja prawaPublikacja ukazała się nakładem wydawnictwa ELIPSA przy wsparciu finansowym Uniwersytetu SWPS. 
Książka na stronie wydawnictwa »

Z recenzji dr. hab. Ireny Kałużyńskiej, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Na polskim rynku książek wciąż brakuje pracy przystępnie, obszernie i ciekawie opisującej różne zagadnienia związane z adaptacją nazw polskich w języku chińskim, chociaż coraz liczniejsza staje się grupa osób zainteresowanych tą tematyką. Monografia jest pionierska, bardzo interesująca i potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, charakteryzujących się intensywnymi kontaktami pomiędzy polskim i chińskim społeczeństwem.

Książka zawiera bogaty materiał faktograficzny, wyprowadza interesujące wnioski, zarówno o znaczeniu teoretycznym, jak i praktycznym. Uzupełnienie pracy stanowi lista przykładowych nazwisk wraz z adaptacjami.

Wyszczególniono w niej wszystkie przywołane w tekście jako przykłady adaptacje chińskie. Przyporządkowano je ułożonym alfabetycznie nazwiskom Polaków, które posłużyły za ich podstawę Przydatność monografii dla polskich Czytelników, sinologów, onomastów, a także po prostu osób zainteresowanych innymi językami, kulturami czy narodami nie budzi wątpliwości.

 

O autorze

Maurycy Zajęcki

dr Maurycy Zajęcki

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS. Opublikował kilkudziesiąt prac naukowych z zakresu historii i teorii prawa, filozofii, metodologii nauk oraz chińskiej kultury prawnej.