Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Political branding: nowe podejście do relacji partia–wyborca
naukowo-badawczy
realizowany

Political branding nowe podejście do relacji partia-wyborca

Marta Żerkowska-Balas
kierownik projektu
dr
Marta Żerkowska-Balas

socjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców

zobacz biogram
wartość projektu: 209 547 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2017 2018 2019 2020

projekt naukowy

Political branding

nowe podejście do relacji partia-wyborca

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania209 547 PLN
Jednostka finansująca NCN 

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – styczeń 2020


Partia polityczna, podobnie do produktu, jest marką, która musi korzystnie się zaprezentować i wyróżnić na tle konkurencji by przyciągnąć do siebie konsumentów, czyli wyborców. Podczas gdy takie podejście do relacji partia-wyborca na świecie jest znane i zbadane, w Polsce polityczny branding jest naukowo słabo rozpoznany. Zespół dr Marty Żerkowskiej-Balas stawia sobie za cel zbadanie, czy także partie funkcjonujące na polskiej scenie politycznej  są markami, zaś ich wyborcy – konsumentami, którzy oddając głos w wyborach, „kupują” taką markę, jaka w danym momencie wydaje im się najbardziej atrakcyjna.

Opis projektu

Założenia

Celem naukowym projektu jest opis i analiza relacji pomiędzy dwoma kluczowymi elementami systemu politycznego: partiami politycznymi i ich zwolennikami, z perspektywy badań nad markami. Mimo rosnącej popularności tego podejścia w dojrzałych demokracjach zachodnich, koncepcja marki politycznej nie została do tej pory poddana systematycznemu badaniu w Polsce.

Zespół dr Marty Żerkowskiej-Balas planuje zbadać to zjawisko, skupiając się na realizacji trzech kluczowych problemów badawczych. Po pierwsze – na pogłębieniu wiedzy dotyczącej postrzegania marek politycznych (partii) przez Polaków. W tym celu naukowcy sprawdzą, jakie cechy i wartości ludzie przypisują poszczególnym partiom, jakie są silne i słabe strony różnych partii, co wyróżnia poszczególne partie na tle konkurencji? Po drugie, zbadany zostanie wpływ percepcji marek politycznych na decyzję wyborczą, czyli jak postrzeganie poszczególnych partii wpływa na skłonność do głosowania na nie. Po trzecie zespół zamierza opisać grupy docelowe (wyborców) poszczególnych partii, wychodząc poza znaną do tej pory wiedzę pochodzącą z sondaży.

Realizacja powyższych celów badawczych wymaga od nas po pierwsze, konstrukcji map mentalnych (mental maps) skojarzeń, jakie wyborcy przypisują poszczególnym partiom; po drugie, opisu zwolenników poszczególnych partii; po trzecie, empirycznej weryfikacji szczegółowych hipotez, dotyczących wpływu marki politycznej na decyzję wyborczą.

Żerkowska-Balas, Marta kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców

Metody badawcze

Niniejszy projekt opiera się na jakościowych i ilościowych analizach danych empirycznych, będących efektem zogniskowanych wywiadów grupowych i sondażu. Triangulacja metod badawczych zapewnia bardziej wszechstronny ogląd analizowanego zagadnienia, umożliwiając uzyskanie wyczerpującej wiedzy na temat analizowanych elementów systemu politycznego. Jakościowe analizy danych zgromadzonych podczas realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych umożliwiają dokładny opis partii politycznych (marek) i ich zwolenników (grup docelowych), pozwalając udzielić odpowiedzi na postawione przez nas pytania badawcze. Wyniki badań jakościowych zostaną następnie wzbogacone o wiedzę płynącą z badania sondażowego.

Analiza danych ilościowych doprowadzi do stworzenia mentalnych map polskich partii politycznych oraz weryfikacji hipotez dotyczących wpływu marek politycznych na decyzję wyborczą. Zespół planuje zbadać czy kluczowe aspekty marki: jej świadomość, siła, pozytywność i unikalność wpływają na poziom poparcia dla marki politycznej, gdy kontrolowane są inne determinanty głosowania.

Użyteczność wyników

Zespół zdaje sobie sprawę, że nie ma systematycznych badań dotyczących wpływu marki politycznej na decyzje wyborcze w wyborach parlamentarnych w Polsce. Dlatego też projekt, który podejmuje się tego zadania, będzie pierwszą próbą uzupełnienia wiedzy na ten temat.

Jego wyniki z pewnością przyczynią się do rozwoju polskich nauk politycznych, dostarczy bowiem nie tylko nowej (w formie i treści) szczegółowej wiedzy na temat ważnych elementów systemu politycznego: partii i ich zwolenników, lecz akże przyczyni się do uzupełnienia luki w badaniach nad relacjami pomiędzy tymi grupami, społecznymi i politycznymi procesami, które wpływają na tworzenie tych relacji i zachowaniami politycznymi, będącymi ich wynikiem. Wiedza uzyskana w projekcie ma także wymiar praktyczny, może bowiem zostać wykorzystana zarówno przez badaczy, jak i praktyków (polityków, dziennikarzy, specjalistów od marketingu, organizacje pozarządowe i obywateli).

Zespół badawczy

Wenzel, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Wenzel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Wenzelsocjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi
Zaremba, Mateusz
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mateusz Zaremba
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Mateusz Zarembapolitolog