Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hbr"

O studiach

Studia przygotowują do nauczania języka angielskiego w systemie oświaty publicznej, niepublicznej, w prywatnym szkolnictwie językowym, a także w ramach lekcji indywidualnych i korepetycji.

Tematyka zajęć koncentruje się wokół szeroko rozumianych procesów psychologicznych, pedagogicznych i glottodydaktycznych, zachodzących podczas nauczania/uczenia się języka obcego.

Naszym słuchaczom przekazujemy wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej. Zdobywają umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego.

Więcej informacji o studiach

Lista zaświadczeń kwalifikacji językowych wymaganych prawem

 • Certificate in Advanced English (CAE), występujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),
 • International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 6,5–7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
 • Aptis (w wersji General lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
 • Aptis (w wersji Advanced) – z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
  – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,
  – wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,
  – wersja PBT (tradycyjna) – minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,
 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4, występujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Expert” łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8, występujący również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Expert”,
 • Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 4; Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
 • Pearson Test of English Academic – z wynikiem 76–84 pkt, Pearson Edexcel,
 • JETSET Level 6 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),
 • The European Language Certificates (TELC GmbH) – TELC English C1.
 

Adresaci

Zapraszamy absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich:

 • o specjalności innej niż filologia angielska, zainteresowanych uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół, którzy legitymują się zaświadczeniem kwalifikacji językowych wymaganych prawem
 • o specjalności innej niż filologia angielska, nieposiadających odpowiedniego certyfikatu językowego, którzy są zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół, pod warunkiem samodzielnego uzyskania poświadczenia wymaganych prawem ww. kwalifikacji językowych
 • o specjalności innej niż filologia angielska, nieposiadających odpowiedniego certyfikatu językowego, którzy są zainteresowani uzyskaniem wiedzy i umiejętności pedagogiczno-metodycznych nauczania języka angielskiego, ale nie planują nauczać w systemie oświaty
 • filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego), którzy nie posiadają uprawnień do nauczania (np. absolwenci specjalizacji biznesowej, translatorycznej czy kulturoznawczej), ale są zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania języka angielskiego
 • filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego), którzy posiadają pełne uprawnienia do nauczania i są zainteresowani podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii, emisji głosu i technologii informacyjnej w nauczaniu

Dlaczego warto?

 1. Program studiów spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w kwestii standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 2. Studia trwają trzy semestry i obejmują 390 godzin zajęć realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć e-learningowych
 3. W ramach studiów odbędziesz aż 150 godzin praktyk pedagogicznych
 4. Otrzymasz dyplom potwierdzający pedagogiczno-metodyczne przygotowanie do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych: dyplom magisterski filologii angielskiej / lingwistyki stosowanej / certyfikat językowy przewidziany stosownymi przepisami)
 5. Zdobędziesz przygotowanie do nauczania języka obcego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Program studiów

Bloki tematyczne

Psychologia

podstawowe pojęcia psychologii, psychologia procesu uczenia się, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie, różnice indywidualne w procesie uczenia się języka obcego

Pedagogika

wybrane aspekty teoretyczne, współczesne tendencje w europejskiej polityce oświatowej, diagnoza pedagogiczna, problemy wychowawcze we współczesnej szkole, rozwój zawodowy nauczyciela, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizacja pracy na lekcji, podstawowe zagadnienia prawne w oświacie

Dydaktyka przedmiotowa

teorie uczenia się i nauczania języków obcych, techniki nauczania sprawności językowych, techniki nauczania elementów języka, integracja międzyprzedmiotowa, rozwijanie kompetencji interkulturowej, autonomia ucznia i strategie uczenia się, kompetencje merytoryczne i dydaktyczne nauczyciela, ocena osiągnięć ucznia, obserwacja lekcji, planowanie kursu i lekcji, analiza i opracowanie materiałów dydaktycznych

Podstawy dydaktyki i emisja głosu

technologia informacyjna, BHP i pierwsza pomoc, porozumiewanie się w celach dydaktycznych, poprawność językowa, środki dydaktyczne

Praktyki pedagogiczne

praktyka obserwacyjna, praktyka metodyczna

Organizacja nauki

Studia trwają trzy semestry i obejmują 390 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć e-learningowych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. Zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie w weekendy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów
 • Przygotowanie własnego projektu
 • Odbycie praktyk

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, będących zarówno teoretykami, jak i praktykami w zakresie nauczania języka angielskiego.

Kierownicy merytoryczni kierunku

dr
Agnieszka Gadomska
dr
anglistka, kierownik Katedry Anglistyki, kierownik kierunku kwalifikacyjno-metodyczne studia nauczania języka angielskiego - studia podyplomowe
dr hab.
Jarosław Krajka
dr hab.
filolog angielski, językoznawca, specjalizuje się w metodyce nauczania języka nagielskiego
prof. dr hab.
Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
prof. dr hab.
amerykanistka, specjalistka w zakresie komunikacji międzykulturowej
dr hab.
Jagoda Bloch
dr hab.
logopeda, nauczyciel mowy i głosu
 
Andrew Buchanan
 
licencjonowany trener, specjalista od pracy z kadrą zarządzającą, wspierania rozwoju kariery i mentoringu
dr
Dorota Campfield
dr
dyplomowany nauczyciel języka angielskiego
dr
Agnieszka Chada
dr
 
dr
Agnieszka Dzięcioł-Pędich
dr
językoznawca
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Teresa Gardocka
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
specjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego
dr hab., prof. UW
Rafał Godoń
dr hab., prof. UW
 
prof. dr hab.
Stanisław Górka
prof. dr hab.
aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, pedagog
dr
Magdalena Kaczmarek
dr
psycholog, w pracy naukowej interesuje się zagadnieniem traumy i przedsiębiorczości, współtworzy pionierski projekt MatchBeta
prof. zw. dr hab.
Hanna Komorowska
prof. zw. dr hab.
autorytet w dziedzinie nauczania języków obcych i glottodydaktyki
dr
Sylvia Maciaszczyk
dr
Językoznawczyni, coachka, mentorka
dr
Emma Oki
dr
kulturoznawca, filolog angielski, koordynatorka ds. kształcenia praktycznego w zakresie języka angielskiego
dr
Agnieszka Pawluk-Skrzypek
dr
terapeuta pedagogiczny, terapeuta zaburzeń przetwarzania sensorycznego
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Paweł Pyrka
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
anglista
dr
Piotr Rycielski
dr
 
 
Joanna Tarnowska
 
 
dr hab.
Mikołaj Wiśniewski
dr hab.
Literaturoznawca, kulturoznawca, tłumacz

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Czesne za 3-semestralne studia

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 15 ratach 480 PLN 7 200 PLN
Zapłać w 3 ratach 2 250 PLN 6 750 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 200 PLN + 2 100 PLN 6 300 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025