Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Najczęściej zadawane pytania kandydatów z zagranicy

Rekrutacja

Uniwersytet SWPS nie udziela pomocy w sprawie legalizacji pobytu. Polecamy natomiast zapoznanie się z materiałami, w których znajdzieszj wiele przydatnych informacji: Legalizacja pobytu

Jeśli Twoje dokumenty zostały pierwotnie wydane w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub ukraińskim, nie trzeba ich tłumaczyć, jeżeli aplikujesz na studia I stopnia (polskojęzyczne i anglojęzyczne) lub jednolite magisterskie (polskojęzyczne).

Jeżeli jednak aplikujesz na studia w języku polskim, na studia II stopnia (polskojęzyczne lub anglojęzyczne), studia magisterskie psychologia dla magistrów i licencjatów, prawo dla magistrów i licencjatów lub chcesz aplikować na wyższy rok z uczelni zagranicznej, tłumaczenie dokumentów na język polski/język angielski jest obowiązkowe.

Język tłumaczenia jest uzależniony od języka wiodącego na kierunku studiów. Dokumenty zostają przekazane do weryfikacji Komisji Egzaminacyjnej lub decydenta różnic programowych, który musi otrzymać dokumenty w języku polskim/angielskim.

Na okres studiów w Polsce musisz wykupić ubezpieczenie medyczne, aby zagwarantować sobie ochronę zdrowia na wypadek choroby lub urazu. Dostępne są różne opcje ubezpieczenia medycznego, takie jak: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która pokrywa koszty leczenia w Europie, polisa ubezpieczeniowa z polskim Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), która pokrywa koszty leczenia w Polsce, lub polisa ubezpieczenia zdrowotnego z dowolną firmą ubezpieczeniową wybraną przez studenta za minimalną kwotę ubezpieczenia 30 000 euro.

Nostryfikacja lub uznanie zagranicznych dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie nie są wymagane na etapie rekrutacji, jest to natomiast obowiązkowe do dostarczenia do Centrum Spraw Studenckich (CSS) do końca pierwszego semestru studiów. Brak uznania dokumentów dostarczonych do CSS skutkuje brakiem możliwości uzyskania dyplomu i ukończenia studiów. Pamiętaj, że do przeprowadzenia procedury dokumenty muszą być zalegalizowane. Dokumenty zagraniczne potwierdzające uzyskane wykształcenie średnie i wyższe umożliwiające studia na Uniwersytecie SWPS znajdują się na stronie internetowej

Jeżeli w dokumencie brakuje opisu uzyskanych kwalifikacji, skontaktuj się mailowo z Biurem Rekrutacji.

Oryginały dokumentów musisz dostarczyć do Biura rekrutacji po zawarciu umowy o odpłatnościach za studia. Po potwierdzeniu dostarczonych dokumentów za zgodność z oryginałem poinformujemy Cię o możliwości przyjęcia na studia.

Rekrutacja na kierunki prowadzone w języku angielskim trwa do końca sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja na kierunki prowadzone w języku polskim trwa do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc

*W przypadku kierunów psychologia, prawo, psychologia i informatyka (prowadzonych w języku polskim) zwróć szczególną uwagę na zasady i kalendarz związany z przyjmowaniem kandydatów w trybie listy rankingowej.

Aktualną listę dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym znajdziesz tutaj

Pewne miejsce na kierunku studiów masz po dokonaniu wszystkich formalności rekrutacyjnych. W zależności od kierunku proces ten może być inny, każdy kandydat musi wypełnić formularz, dokonać opłaty rekrutacyjnej, zaliczyć egzamin/rozmowę kwalifikacyjną, podpisać umowę elektroniczną i dostarczyć oryginały dokumentów. W przypadku kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie możliwe jest przyjęcie warunkowe na podstawie opłaty czesnego. Studenci, którzy opłacili wymagane czesne i zostali warunkowo przyjęci na Uniwersytet SWPS, zobowiązani są do złożenia oryginałów dokumentów w Biurze Rekrutacji do końca października. Jeżeli masz zamiar starać się o wizę lub kartę pobytu i wymagasz wystawienia „Zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia”, konieczna jest wpłata przynajmniej pierwszej raty czesnego (zapoznaj się z warunkami aplikowania o wizę lub kartę pobytu).

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, formalności na etapie rekrutacji są zakończone i nie ma potrzeby dostarczania dodatkowych dokumentów (nie dotyczy warunkowego przyjęcia na studia).

Jednocześnie pamiętaj o konieczności wypełnienia testu poziomującego z języka angielskiego (dotyczy kierunków w języku polskim). O wszystkich dalszych krokach poinformujemy cię mailowo.

Przy przyjęciu warunkowym, tj. na podstawie skanów dokumentów, masz obowiązek dostarczyć oryginały dokumentów do naszego biura do końca października.

Oryginały dokumentów musisz dostarczyć do Biura Rekrutacji po zawarciu umowy o odpłatnościach za studia. Po potwierdzeniu dostarczonych dokumentów za zgodność z oryginałem poinformujemy Cię o możliwości przyjęcia na studia.

Przy przyjęciu warunkowym, tj. na podstawie skanów dokumentów, jesteś zobowiązany(-na) do dostarczenia oryginałów dokumentów (pocztą lub osobiście) do Biura Rekrutacji do końca października.

Po przyjęciu w trybie warunkowym na studia, musisz potwierdzić oryginały dokumentów do 9 października. Wszystkie oryginalne dokumenty powinny zostać dostarczone pocztą lub osobiście do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS.

Jako student przyjęty warunkowo na podstawie skanów dokumentów musisz przedstawić do wglądu oryginały następujących dokumentów:

 • świadectwo maturalne wraz z wykazem ocen, jeżeli aplikacja była złożona na studia I stopnia lub jednolite magisterskie,
 • tłumaczenie świadectwa wraz z wykazem ocen, jeżeli dokumenty zostały wydane w innym języku niż angielski, rosyjski i ukraiński (nie dotyczy psychologii dla magistrów i licencjatów oraz prawa na wyższy rok),
 • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, jeżeli aplikacja była złożona na studia II stopnia,
 • tłumaczenie dyplomu i suplementu, jeżeli dokumenty zostały wydane w innym języku niż angielski, rosyjski i ukraiński (nie dotyczy psychologii dla magistrów i licencjatów oraz prawa na wyższy rok),
 • polisa ubezpieczeniowa na rok akademicki lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ lub innego ubezpieczyciela,
 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia wraz ze ślubowaniem.

Po wyczerpaniu limitu miejsc na wybrany kierunek studiów możesz uzyskać wpis na listę rezerwową pod warunkiem płatności przynajmniej jednej raty czesnego. W momencie zamknięcia naboru i nieprzyjęcia kandydata opłata za czesne zostaje niezwłocznie zwrócona. Biuro rekrutacji skontaktuje się z Tobą w momencie zwolnienia miejsca.

Opłaty rekrutacyjnej musisz dokonać w formularzu rekrutacyjnym poprzez system PayU w zakładce „Płatności”. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że kierunek studiów, na który się ubiegałeś(-łaś), nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy zdecydujesz się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS). Rachunek opłaty rekrutacyjnej prowadzony jest w PLN i płatności dokonuje się przez aplikację PayU. Jeżeli opłata ma być wykonana w innej walucie, należy uwzględnić kurs PLN według NBP (Narodowego Banku Polskiego). Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że kierunek, na który aplikowałeś(-łaś), nie zostanie utworzony.

Osoby, które już studiowały ten sam kierunek studiów, mają możliwość wnioskowania o zaliczenie niektórych kursów odbytych i zaliczonych podczas poprzedniej edukacji. Podczas wypełniania formularza koniecznie zaznacz opcję „Chcę aplikować na wyższy semestr w trybie różnic programowych” oraz dołącz do wymaganych dokumentów karty przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią. Dziekan po przeprowadzonej analizie wskazuje semestr studiów, od którego możesz zacząć studia, a także przygotowuje plan ewentualnych różnic programowych z terminami ich uzupełnienia. Termin złożenia aplikacji w trybie różnic indywidualnych: do końca sierpnia. Obrabianie takiej aplikacji może potrwać do 30 dni roboczych.

Wymagany język na studiach licencjackich i magisterskich to minimum CEFR B2. Wyjątek stanowi kierunek filologia angielska, studia II stopnia, na którym musisz mieć potwierdzenie znajomości języka na poziomie C1. Pełną listę dokumentów potwierdzających znajomość języka znajdziesz w tym pliku. Jeśli nie posiadasz wymaganego dokumentu, możesz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na Google Meets z lektorem, który oceni Twój poziom znajomości języka (dostępny dla wszystkich kierunków z wyjątkiem anglistyki).

Na okres studiów w Polsce jesteś zobowiązany(-na) są do wykupienia ubezpieczenia, które zagwarantuje ochronę na wypadek choroby lub kontuzji. W procesie rekrutacyjnym możesz złożyć „Oświadczenie o przystąpieniu do NFZ lub innego ubezpieczyciela”. Zapoznaj się z warunkami aplikowania o wizę/kartę pobytu, gdyż urzędy/jednostki konsularne wskazują wprost, jakie ubezpieczenie honorują.

Dostępne są różne opcje ubezpieczenia medycznego: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pokrywająca koszty leczenia w Europie, polisa w Narodowym Funduszu Zdrowia pokrywająca koszty leczenia w Polsce (opcja dostępna wyłącznie po przyjeździe do Polski) czy polisa dowolnej firmy ubezpieczeniowej wybranej przez studenta na minimalną kwotę 30 000 euro.

Tak, możesz założyć aplikację w formularzu rekrutacyjnym. Na kroku uzupełniania danych musisz zaznaczyć checkbox „Nie mam jeszcze matury/dyplomu”. Pamiętaj jednak, że przyjęcie na studia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy wszystkie dokumenty zostaną uzupełnione w formularzu.

Po rozpoczęciu studiów możesz zapisać się na kolejny kierunek studiów. Po uzyskaniu dostępu do systemu Wirtualnej Uczelni będziesz mógł złożyć podanie za pośrednictwem kafla Strefa kontaktu.

Uczelnia

Centrum Spraw Studenckich zapewnia wsparcie studentom zagranicznym, w tym legalizację pobytu w Polsce, pomoc w znalezieniu zakwaterowania oraz wskazówki dotyczące rezerwacji wizyt u lekarza. We Wrocławiu i Poznaniu studenci mogą skontaktować się z dziekanatem. Więcej informacji o Centrum Spraw Studenckich

Wszelkie informacje o funkcjonowaniu uczelni, lokalizacji poszczególnych dziekanatów, zasad dotyczących studiowania, znajdziesz na Wirtualnej Uczelni (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września). Dodatkowo pełny zestaw informacji na temat funkcjonowania Uniwersytetu SWPS, Centrum Spraw Studenckich/Dziekanatu i zasad studiowania otrzymasz podczas dni adaptacyjnych, które zwykle odbywają się na kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Krótki przewodnik po pierwszych dniach pobytu na Uniwersytecie SWPS znajduje się również na naszej stronie internetowej

 • W Warszawie są dwie restauracje, które oferują szeroki wybór produktów śniadaniowych, kanapek, sałatek, dań obiadowych, napojów bezalkoholowych i deserów. Restauracja Kardamon na parterze czynna jest przez cały tydzień (w tym w soboty i niedziele) w godzinach 8.00–17.00. Na terenie uczelni są również bary oferujące przekąski, kawę i inne napoje.
 • W Poznaniu na poziomie -1 znajduje się bufet Dada Cafe, otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–17.00, w weekendy 7.00–17.00. W ofercie znajdziesz szeroką gamę jedzenia w sprzedaży na wagę, ponadto sałatki, koktajle, ciasta, kawę i wiele innych.
 • We Wrocławiu na parterze znajduje się bar studencki Foods Enjoy Fresh, otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00, w weekendy 8.00–18.00. W ofercie znajdziesz śniadania, obiady, sałatki, koktajle, ciasta, kawę i wiele innych. Mamy również drugie miejsce, Bike Cafe, w którym dostaniesz pyszne przekąski.
 • W Sopocie na poziomie -1 znajduje się Bar Studencki, otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00–16.00. W ofercie znajdziesz szeroką gamę dań na wagę, zupy, sałatki, koktajle, jogurty i wiele innych.
 • W Katowicach znajduje się restauracja Smakofonia, która jest otwarta codziennie. W ofercie znajdziesz śniadania, obiady, sałatki, koktajle, ciasta, kawę i wiele innych.
 • Warszawa – bilet jednorazowy na 8 godzin parkowania kosztuje 4 zł, powyżej 8 godzin opłata wynosi 8 zł. 30-dniowa karta parkingowa kosztuje 50 zł (plus jednorazowa opłata za kartę wynosi 40,00 PLN).
 • Poznań – bilet dzienny dla studenta kosztuje 10 zł. Parking E - wjazd od ul. Na Podgórniku służy studentom, a także wszystkim wykładowcom zatrudnionym na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Parkingi A, C i D - są parkingami dla władz uczelni, pracowników etatowych oraz gości Uczelni. Parking B - wjazd od ul. Kutrzeby (szlaban nr 2). Parking tylko dla osób niepełnosprawnych posiadających specjalną zgodę. Osoby te mogą korzystać z miejsc parkingowych tuż przed wejściem do budynku.
 • Wrocław – istnieje możliwość zaparkowania samochodu pod uczelnią. Miesięczna opłata wynosi 55 PLN.
 • Sopot – przed budynkiem wydziału znajduje się parking dla studentów i wykładowców uczelni. Opłata za parking wynosi 5 zł za 9 godzin.
 • Katowice – do dyspozycji jest 80 bezpłatnych miejsc parkingowych z tyłu budynku. Dodatkowo można parkować przed budynkiem i wzdłuż całej ulicy - ok 40 miejsc. To parking miejski, więc obowiązuje zasada pierwszeństwa.

Tak, co roku organizowane są międzywydziałowe obozy integracyjne.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością

Ogólne zagadnienia i warunki obecności marki oraz jej przedstawicieli w mediach społecznościowych znajdziesz tutaj

 • W Warszawie pokój zlokalizowany jest w skrzydle południowym w pokoju S301 (III piętro).
 • We Wrocławiu toaleta z przewijakiem znajduje się na parterze. Jest również pokój, w którym można nakarmić dziecko – pokój 07 (parter), klucz do pobrania w portierni.
 • W Sopocie przewijak zlokalizowany jest w toalecie damskiej na trzecim piętrze. Pokój do karmienia znajduje się na trzecim piętrze za windą.
 • W Poznaniu uczelnia dysponuje przewijakami odpowiednio:
  • III piętro, budynek Altum – toaleta damska i męska;
  • III piętro, budynek Novum – toaleta damska i męska;
  • parter, budynek Altum – toaleta damska.
 • W Katowicach naprzeciwko dziekanatu (parter) jest toaleta wyposażona w przewijak.

Studia

Formalnie studentem staniesz się po złożeniu ślubowania, czyli po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia i odebraniu legitymacji. Nieodebranie legitymacji oznacza niepodjęcie studiów i wiąże się ze skreśleniem z listy studentów.

Oczywiście, wydajemy takie zaświadczenie. Aby je otrzymać, wystarczy, że zgłosisz się do Centrum Spraw Studenckich (Warszawa) lub swojego dziekanatu (filie). Możesz też zgłosić się za pośrednictwem kafla Strefa kontaktu na Wirtualnej Uczelni (uprawnienia do systemu otrzymasz pod koniec września). Pamiętaj, że taki dokument możesz uzyskać od 1 października, nie wcześniej.

Legitymację studencką otrzymasz na początku października. Poinformujemy Cię o tym mailowo (wyślemy wiadomość na Twój studencki adres e-mailowy w domenie @st.swps.edu.pl) lub na stronie głównej Wirtualnej Uczelni (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września). Legitymację odbierzesz w Centrum Spraw Studenckich (Warszawa) lub w Twoim dziekanacie (filie). Na legitymacji umieszczony jest hologram z datą ważności. Przed upływem terminu jego ważności należy zgłosić się do Centrum Spraw Studenckich (Warszawa) lub do dziekanatu (filie) w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Dzięki legitymacji studenckiej możesz skorzystać z następujących zniżek:

 • na przejazdy pociągami PKP w wysokości 51% (do ukończenia 26. roku życia);
 • na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego w wysokości 50%;

Ponadto w ramach działań Uniwersytetu SWPS przysługują Ci zniżki związane z:

 • Ofertą edukacyjną Uniwersytetu SWPS:
  • 25% zniżki na drugi kierunek (tańszy), dotyczy wszystkich studentów Uniwersytetu SWPS na studiach wyższych;
  • absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (przy rekrutacji na studia wyższe oraz studia podyplomowe);
  • dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym 5%.
 • Ofertą Studiów Podyplomowych Uniwersytetu SWPS:
  • dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę, tj. 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj dwa do trzech razy w miesiącu.*

*W Poznaniu wskazane są dodatkowo dwa piątki na semestr (wykorzystywane jedynie w sytuacjach braku możliwości zorganizowania zajęć w terminowych zjazdach).

Harmonogram roku akademickiego będzie dostępny na Wirtualnej Uczelni (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września). Należy wybrać zakładkę ABC Studenta, następnie kafel Studia i Kalendarz roku akademickiego.

Tak, możesz zmienić tryb studiów. Do końca września możesz zmienić to za pośrednictwem Biura rekrutacji, a od 1 października składając podanie do dziekana Twojego wydziału za pośrednictwem kafla Strefa kontaktu na Wirtualnej Uczelni (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września).

Każdy student Uniwersytetu SWPS otrzymuje konto e-mail w domenie swps.edu.pl. Nastąpi to dopiero po nadaniu numeru identyfikacyjnego studenta, tj. na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Aby się zalogować, otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź do Gmaila, wprowadź adres e-mail studenta i hasło (są takie same jak do platformy Wirtualna Uczelnia, której dostęp dostaniesz również pod koniec września). Jest to jedyny oficjalny i akceptowalny adres e-mail. Studenci używają go do komunikacji z różnymi biurami Uniwersytetu SWPS oraz z prowadzącymi zajęcia.

Jeśli chcesz zmienić grupę, złóż podanie do dziekana Twojego wydziału za pośrednictwem kafla Strefa kontaktu na Wirtualnej Uczelni (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września). Decyzja w tej sprawie będzie uzależniona od wyników analizy możliwości.

Plan zajęć pojawi się na koncie Wirtualnej Uczelni tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego – w październiku. Dostęp do systemu uzyskasz pod koniec września. Harmonogram zajęć dla studentów pierwszego roku jest stały, co oznacza, że wszystkie kursy są obowiązkowe i nie ma modułów do wyboru. Szczegółowe informacje na temat zapisów na inne zajęcia fakultatywne dostępne są na Wirtualnej Uczelni w zakładce Zapisy.

Twój harmonogram zjazdów pojawi się pod koniec września na Wirtualnej Uczelni. Znajdziesz go w kaflu Studia, znajdującego się w zakładce ABC Studenta (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września).

Na naszym Uniwersytecie SWPS obowiązuje system modułowy. Moduł może składać się z wykładu oraz ćwiczeń/seminariów/konwersatoriów/warsztatów. Szczegóły znajdziesz na Wirtualnej Uczelni (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września). Warunki zaliczenia każdego modułu określa sylabus do zajęć.

Tok studiów można przyspieszyć poprzez złożenie odpowiedniego podania do dziekana wydziału za pośrednictwem kafla Strefa kontaktu na Wirtualnej Uczelni (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września). Reguły dotyczące przyspieszenia studiów będą opisane w regulaminie studiów i w Zasadach studiowania (dostępne na Wirtualnej Uczelni).

W pierwszym semestrze pierwszego roku wszystkie zajęcia są przypisane do planu z góry i nie ma możliwości wyboru dodatkowych modułów. Szczegółowe informacje o zapisie na zajęcia do wyboru znajdziesz na Wirtualnej Uczelni w kaflu Zapisy (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września).

By nie ponosić opłat z tytułu czesnego, musisz złożyć pisemną rezygnację poprzez opcję „Podania” w formularzu rekrutacyjnym najpóźniej 30 września – zostaniesz wówczas skreślony(-na) z listy studentów, umowa nie wchodzi w życie, a jedyny ponoszony wówczas koszt to opłata rekrutacyjna. Od momentu nadania Ci numeru albumu rezygnację ze studiów musisz złożyć przez portal Wirtualna Uczelnia. Po 1 października czesne zostanie naliczone zgodnie z liczbą miesięcy, w których uczęszczałeś(-łaś) na studia.
W ciągu 14 dni od przyjęcia możliwe jest odstąpienie od umowy, co powoduje automatyczną rezygnację ze studiów. Odstąpienie od umowy musisz złożyć za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego – krok „Umowa o warunkach odpłatności za studia”.

Tylko Warszawa! Studenci Uniwersytetu SWPS mają kilka opcji zakwaterowania, w tym: pokoje w prywatnych akademikach Student Depot na Mokotowie oraz prywatnie wynajmowane mieszkania i apartamenty w mieście. Student Depot oferuje szereg prywatnych, nowoczesnych i komfortowych akademików, dogodnie zlokalizowanych na Mokotowie (dzielnica Warszawy), blisko metra, autobusów i tramwajów. Jeśli chcesz wynająć pokój lub mieszkanie w mieście, możesz znaleźć wiele ofert wynajmu specjalnie przygotowanych dla studentów SWPS University, dostępnych na stronie

Aby zostać członkiem Samorządu Studenckiego, należy śledzić stronę na Facebooku, z której można się dowiedzieć, kiedy będą następne wybory. Każdy kampus posiada własny Samorząd studencki. Samorząd informuje kandydatów z dużym wyprzedzeniem o planowanym naborze nowych członków. Po starcie wyborów należy zgłaszać swoje kandydatury na wskazany w poście na FB e-mail. Należy załączyć krótką biografię i zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie, dlaczego powinieneś się znaleźć w Samorządzie Studentów. Kampania wyborcza zwykle trwa około tygodnia. Po wyborach wybrani kandydaci wstępują do Samorządu Studenckiego.

Aby stać się pełnoprawnym członkiem Koła Naukowego, skontaktuj się z przewodniczącym danego Koła Naukowego.

Tak, na terenie kampusów znajdują się biblioteki. Uniwersytet SWPS posiada ponad 88 tys. woluminów z zakresu psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, filologii obcych i wielu innych dyscyplin. Masz do dyspozycji kilkaset tytułów polskich i zagranicznych czasopism w formie papierowej i elektronicznej, specjalistyczne testy psychologiczne, programy statystyczne, filmy fabularne i dokumentalne oraz kasety i płyty do nauki języków obcych.

Z biblioteki możesz korzystać po odebraniu legitymacji studenckiej (konieczne jest okazanie legitymacji pracownikowi biblioteki) oraz po zaliczeniu szkolenia bibliotecznego na platformie e-learningowej.

Tak, studenci mają możliwość wyjazdu na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus Plus oraz w ramach umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi w Europie, Chinach, Republice Korei, USA oraz w Kanadzie. Sprawdź więcej

Możesz przenieść się do innej filii naszej uczelni. W tym celu przez strefę kontaktu w Wirtualnej uczelni złóż podanie do dziekana twojego wydziału z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę filii. Po jej pozytywnym rozpatrzeniu podanie przekazywane jest do dziekana filii, do której chcesz się przenieść. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych decyzji w systemie następuje zmiana w Twoim planie zajęć.

Inauguracja to uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, podczas której nowi studenci składają ślubowanie i są przyjmowani w poczet społeczności akademickiej. Tego dnia można wysłuchać przemówienia rektora oraz wykładu inauguracyjnego. Uroczystość uświetnia występ chóru. Ze względu na charakter wydarzenia obowiązuje elegancki strój.

Tak, od 2001 r. na naszym Uniwersytecie w kampusie warszawskim funkcjonuje chór. Uczestniczy on w różnych przedsięwzięciach muzycznych, koncertach, festiwalach, przeglądach i konkursach chóralnych: w ciągu 18 lat istnienia odbyło się przeszło 170 koncertów. Chór Uniwersytetu SWPS brał udział w ponad dwudziestu festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. Osoby zainteresowane dołączeniem do chóru mogą napisać mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje na temat chóru dostępne są pod linkiem: Chór Uniwersytetu SWPS

Praktyki i staże

Tak, jeśli chcesz porozmawiać o swoim rozwoju zawodowym, skontaktuj się z Biurem Karier. Możesz też dołączyć do grupy Biura Karier w danym kampusie na Facebooku.

Zależy to od kierunku studiów, a zwłaszcza od specjalizacji. Na niektórych kierunkach konieczne jest odbycie praktyk zawodowych, które są realizowane w różnych formach. Informacje o szczegółowych warunkach dla danego kierunku studiów będą dostępne na Wirtualnej Uczelni w zakładce ABC Studenta, kaflu Studia, a następnie Praktyki (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września).

Biuro Karier pozyskuje oferty pracy, praktyk, staży i wolontariatu w różnych miejscach.
Publikujemy je głównie: na stronie Biura Karier oraz na grupach Biura Karier na Facebooku:

oraz plakatach wiszących blisko naszych biur.
Zawsze warto zapukać do biura i zapytać o najświeższe oferty czy planowane spotkania z pracodawcami, które organizujemy.

Uczelnia oferuje szkolenia i zajęcia m.in. w ramach projektów unijnych. Szczegółowe informacje otrzymasz w Biurze Karier.

Jeżeli znajdziesz firmę, w której chcesz odbyć nieobowiązkowe praktyki zawodowe, możesz zwrócić się do niej z prośbą o przyjęcie na praktyki. Z Centrum Spraw Studenckich (Warszawa) lub dziekanatu (filie) otrzymasz zaświadczenie o byciu studentem, które jest honorowane przez pracodawców. Nieobowiązkowe praktyki nie muszą być zatwierdzane przez uczelnię.

Finansowanie studiów i opłaty

Uniwersytet SWPS oferuje stypendium przeznaczone dla międzynarodowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie i magisterskie prowadzone w języku angielskim. Pokrywa ono czesne za pierwszy rok. Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć dokumentację swoich osiągnięć na polu społecznym, kulturalnym lub sportowym i napisać esej.

Tak, możesz otrzymać fakturę za opłatę rekrutacyjną oraz czesne. W tym celu należy podpisać umowę trójstronną pomiędzy uczelnią, firmą i studentem. Umowę należy złożyć w trzech egzemplarzach w Biurze rekrutacji (w przypadku faktury za opłatę rekrutacyjną) i w Dziekanacie/Centrum Spraw Studenckich (w przypadku faktury za czesne).

Czesne należy opłacić po zaakceptowaniu przez nas dokumentów i/lub pozytywnie zdanym egzaminie/rozmowie językowej. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty wystawiamy zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Indywidualny numer rachunku bankowego znajduje się na Umowie o warunkach odpłatności za studia wyższe oraz w kaflu Płatności na Wirtualnej Uczelni (po uzyskaniu dostępu do systemu pod koniec września).