Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Wsparcie w procesie dydaktycznym

Pomoc specjalistów
asystent, tłumacz języka migowego, stenotypista, instruktor orientacji przestrzennej

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Głównym celem przyznania usługi asystenta jest ułatwienie samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu akademickim Uniwersytetu SWPS. Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie pomocy w wykonywaniu czynności, których wnioskodawca nie jest w stanie wykonać samodzielnie, a które są niezbędne do pełnego udziału w procesie kształcenia. Usługi asystenta świadczone są wyłącznie podczas obecności osoby z niepełnosprawnością na zajęciach dydaktycznych.

Zakres usług asystenta obejmuje:

  • wykonywanie notatek podczas zajęć dydaktycznych
  • pomoc w poruszaniu się po Uniwersytecie SWPS
  • pomoc w bibliotece, kserowaniu lub digitalizacji materiałów dydaktycznych
  • pomoc podczas wizyt w innych biurach Uczelni, tj. Centrum Spraw Studenckich czy Rekrutacja
  • wsparcie podczas szkoleń i konferencji organizowanych przez Uniwersytet SWPS

Tłumacz języka migowego

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą możesz ubiegać się o przyznanie Ci tłumacza języka migowego lub stenotypisty, który będzie tłumaczył dla Ciebie treści przekazywane podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów lub sporządzał na bieżąco notatki dla Ciebie. Możesz zaproponować konkretną osobę, która miałaby być Twoim tłumaczem lub stenotypistą. Jeśli w Twoim otoczeniu nie znajduje się taka osoba, uczelnia postara się wesprzeć Cię swoimi działaniami w tym zakresie i znajdzie dla Ciebie tłumacza.

Zakres usług tłumacza obejmuje:

  • tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych podczas zajęć przewidzianych programem studiów
  • tłumaczenie treści przekazywanych podczas konsultacji osoby z niepełnosprawnością z pracownikami dydaktycznymi, w szczególności podczas egzaminów i zaliczeń
  • pracę indywidualną z osobą z niepełnosprawnością, która polega na wykonywaniu tłumaczeń w innych sytuacjach związanych z pełnym udziałem w procesie kształcenia na Uniwersytecie SWPS

Stenotypista

Podstawowym celem pracy stenotypisty jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych odbywających się na Uniwersytecie SWPS. Przez usługi stenotypisty rozumie się wykonywanie transkrypcji tekstu na komputerze w czasie rzeczywistym podczas wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów czy seminariów, wynikających z programu studiów w trakcie danego roku akademickiego.

Zakres usług stenotypisty obejmuje:

  • wierne odtwarzanie tego, co mówi prowadzący lub inni uczestnicy zajęć (w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu)
  • wykonywanie notatek z zajęć (dla osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność, nie mogą samodzielnie pisać

Instruktor orientacji przestrzennej

Jeżeli jesteś osobą niewidomą lub niedowidzącą i potrzebujesz pomocy w zapoznaniu się z terenem uczelni lub trasą pomiędzy miejscem zamieszkania a uczelnią, Uniwersytet SWPS może zorganizować dla Ciebie zajęcia z instruktorem. Zajęcia są indywidualne i mają charakter pomocy doraźnej.

Wsparcie psychologiczne

Bezpłatne konsultacje

Jeżeli nie radzisz sobie ze stresem wynikającym z obciążeń związanych ze studiowaniem, myśli o zbliżającej się sesji wzbudzają w Tobie silny niepokój, chciałbyś zwiększyć efektywność studiowania, masz trudności z adaptacją i odnalezieniem się w nowym środowisku lub nagle znalazłeś się w trudnej sytuacji i nie masz z kim podzielić się swoimi problemami, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługuje do 10 bezpłatnych konsultacji, zaś pozostałym studentom przysługuje jednorazowa konsultacja.

Zmiany w programie studiów

Lektorat z języka polskiego zamiast z języka obcego dla osób głuchych

Język polski dla osób niesłyszących często jest językiem obcym. Studenci niesłyszący mogą ubiegać się o zamianę lektoratu języka obcego na lektorat z języka polskiego, który przyznawany jest na podstawie indywidualnej decyzji. Lektorat języka polskiego prowadzony jest przez doświadczonych dydaktyków znających polski język migowy. Zajęcia odbywają się w niewielkiej grupie przy użyciu najnowszych urządzeń multimedialnych oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

W-F w formie e-learningu

Ważnym ułatwieniem dla wszystkich studentów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, jest możliwość zaliczania zajęć wychowania fizycznego poprzez zajęcia e-learningowe. Dzięki temu wszyscy studenci mogą podnosić swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu i pozytywnym nastawieniu do życia, nawet jeśli nie mają możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach WF. Studenci mogą również wybrać realizację W-F poprzez uczestnictwo w zajęciach z koszykówki, siatkówki, judo, samoobrony, czy tańca towarzyskiego lub uczestniczyć w innych formach aktywności fizycznej - później wystarczy przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia. Pamiętaj, to od Ciebie zależy, w jakich zajęciach będziesz uczestniczyć!.

Indywidualny tryb zdawania egzaminów

W uzasadnionych przypadkach student z niepełnosprawnościami może wystąpić z podaniem o zmianę sposobu zaliczeń pisemnych. Zaliczenie przeprowadzane w takim trybie ma za zadanie wyrównać szanse wszystkich studentów, przy założeniu bezwzględnego utrzymania wymagań merytorycznych dotyczących danego kursu. Zaliczenia w trybie indywidualnym przeprowadzane są w osobnej sali, o tej samej godzinie, co dla pozostałych studentów. Urlop zdrowotny z możliwością zaliczania wybranych przedmiotów Urlop zdrowotny jest przyznawany zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych i umożliwia realizowanie części programu danego roku lub semestru, nawet podczas intensywnego leczenia lub rehabilitacji..

Wydłużenie seminarium licencjackiego lub magisterskiego

Z uwagi na swoją niepełnosprawność możesz przedłużyć seminarium licencjackie/seminarium magisterskie.

Inne formy wsparcia

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

Jeżeli potrzebujesz przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. laptop, dyktafon, lupa przenośna), zgłoś do Centrum Wsparcia i Aktywności- sekcji ds. zdrowia i os. Z niepełnosprawnościami (pok. 006) swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. Uczelnia może go zakupić, a następnie Ci wypożyczyć, np. na okres trwania semestru.

Obecnie posiadamy profesjonalne dyktafony, laptopy, programy udźwiękawiające, lekkie notebooki, a także lupy powiększające.

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

Jeżeli ze względu na swoją niepełnosprawność masz trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, możesz wnioskować o prawo do bezpłatnego kserowania notatek innych osób, które udostępnią Ci własne materiały.

Osoby z dysfunkcjami narządu słuchu lub narządu ruchu (kiedy niesprawność rąk uniemożliwia lub znacznie utrudnia samodzielne robienie notatek) mogą wnioskować o bezpłatne kserowanie notatek.