Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Katedra Kultury i Mediów

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Katedra Kultury i Mediów skupia ekspertki oraz ekspertów z antropologii i ekonomiki kultury, kulturoznawczynie, filmoznawców, medioznawczynie, dziennikarzy i publicystki. W 2014 r. studia kulturoznawcze jako pierwsze w Polsce otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2022 r. PKA ponownie przyznała najwyższą możliwą ocenę, poświadczając tym samym nieprzerwane spełnianie na kierunku wysokich standardów kształcenia.

Katedra Kultury i Mediów Uniwersytet SWPS

Kim jesteśmy

O tożsamości Katedry Kultury i Mediów decyduje różnorodny zespół badaczek i badaczy, wykładowców i wykładowczyń, praktyków i praktyczek. Reprezentujemy różne dyscypliny – przede wszystkim nauki o kulturze i religii (kulturoznawstwo), ale też inne nauki humanistyczne i społeczne, w tym m.in. nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Zainteresowania naukowe

Nasza kadra jest zaangażowana nie tylko w działalność naukową i dydaktyczną, ale też w działania aktywistyczne i społeczne, współpracuje również z otoczeniem biznesowym. W ramach Wydziału Nauk Humanistycznych prowadzimy studia kulturoznawcze (także o profilu praktycznym – School of Ideas) oraz dziennikarskie. Nasza działalność jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata.

Dzielimy się ze studentami umiejętnościami analizy i opisu otaczającej rzeczywistości. Przeprowadzamy diagnozy, prognozujemy kierunki przemian i poprzez naszą działalność akademicką oraz pozakademicką staramy się na nie aktywnie wpływać.

Łączy nas poczucie społecznego zobowiązania i zaangażowania naukowczyń i naukowców, działania na rzecz równości kulturowej w środowisku społecznym, zróżnicowanym pod względem narodowości, religii, płci, orientacji seksualnej, wieku itd.

Czerpiemy z dokonań naszych wybitnych poprzedniczek i poprzedników, środowiska naukowego, tworzonego m.in. przez prof. Jolantę Brach-Czainę, prof. Jerzego Bralczyka, prof. Mirosława Duchowskiego, prof. Rocha Sulimę, prof. Annę Zeidler-Janiszewską, prof. Wojciecha Bursztę, prof. Wiesława Godzica, prof. Macieja Mrozowskiego.

Koncepcja kształcenia – co nas wyróżnia

Nasza koncepcja kształcenia wywodzi się z transdyscyplinarnej, krytycznej i zaangażowanej postawy naukowców i naukowczyń. Łączy ona polską tradycję badań kultury i mediów z inspiracją niemiecką tradycją Kulturwissenschaften oraz anglosaską tradycją cultural studies. Wierzymy jednak, że najciekawsze pomysły rodzą się „pomiędzy”, także pomiędzy dyscyplinami, stąd naszym studentkom i studentom przekazujemy wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania różnych „skrzynek narzędziowych”. Do tradycji krytycznej włączamy elementy spekulacji, a rozwój kompetencji diagnostyczno-badawczych łączymy z metodami m.in. z obszaru projektowania, nastawionymi na wymyślanie, testowanie i tworzenie konceptualnych, choć czasem też materialnych prototypów. Wiele osób rozpoczyna pracę już w trakcie studiów – są zatrudniani w firmach, z których pochodzą eksperci prowadzący zajęcia na dziennikarstwie. Osoby te przekonują się, że zajmując się mediami i komunikacją, mamy możliwość wpływu na otaczający nas świat.

Inspirowały nas także sposoby kształtowania programów studiów na zagranicznych uczelniach, które członkowie i członkinie zespołu odpowiedzialnego za stworzenie programów mieli okazję poznać w trakcie wspólnie realizowanych projektów. Za przykład mogą posłużyć:

 • program komparatystyki medialnej z Massachusetts Institute of Technology, w którym spotykają się elementy pracy projektowej z zastosowaniem narzędzi analitycznych do badania różnych mediów;
 • program nauczania i praktykowania teorii krytycznej wdrażany przez School of Criticism Theory na Cornell University;
 • program zarządzania przedsięwzięciami społeczno-biznesowymi opartymi na wartościach humanistycznych promowany przez Institute of Social Ethics na University of Lucerne;
 • międzykulturowe praktyki w zakresie nauczania zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i wartości demokratycznych wypracowane przez Baltic University Programme;
 • procesy i procedury tworzenia oferty dydaktycznej i realizacji efektów uczenia się na University College London.

Przeplatanie się komponentów teoretycznych, badawczych i projektowych zostało zainspirowane wzorcami najprężniej rozwijających się w tej chwili instytutów myślenia projektowego – Parsons School of Design w Nowym Jorku oraz Hasso Plattner Institute of Design na Uniwersytecie Stanforda.

Naszą filozofię kształcenia wyróżnia:

 • Koncentracja na współczesności. Prezentowane na studiach treści oraz kształcone umiejętności mają wyposażyć studentów w aparat pojęciowy, metody i narzędzia badawcze, znajomość systemów normatywnych pozwalającą nie tylko rozumieć współczesność w całej złożoności i dynamice przemian, ale też dokonywać jej diagnozy, prognozować kierunki zmian oraz zyskiwać sprawczość przez aktywne w niej uczestnictwo.
 • Interdyscyplinarność. Programy oferowanych przez nas studiów czerpią z dorobku kilku dyscyplin, rozmaitych strategii i praktyk badawczych, pozwalających dokonywać opisu i analizy złożonych zjawisk współczesności.
 • Warsztat badacza, warsztat praktyka. Wykładowcami na studiach dziennikarskich są w dużej części osoby z praktycznym doświadczeniem pracy w mediach, wzbogacającym wiedzę akademicką, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną. Program studiów zapewnia przyszłym absolwentom możliwości legitymowania się faktycznym doświadczeniem w momencie starania się o pracę. W ramach zajęć studenci poznają poza tradycyjnymi również innowacyjne metody i narzędzia.
 • Sieć wzajemnych kontaktów. Studenci mają okazję poznać nie tylko nauczycieli akademickich czy prowadzących zajęcia praktyków, ale również wielu twórców, przedstawicieli sektora kreatywnego, pracowników publicznych i prywatnych instytucji, społeczników i aktywistów z Polski i ze świata.
 • Empatia. Kształcenie opiera się na wzajemnej informacji zwrotnej i podejściu empatycznym, budowaniu silnych więzi opartych na zaufaniu studentów i studentek do ich wykładowczyń i wykładowców, zaangażowanej postawie.
 • Doświadczenie. Program studiów School of Ideas przewiduje bardzo rozbudowany system obowiązkowych praktyk równomiernie rozłożonych na wszystkie lata studiów. Celem praktyk (w każdym semestrze odbywających się we współpracy z innego typu podmiotem – m.in. instytucją kultury, firmą, organizacją pozarządową, jednostką miejską) jest immersja w autentyczne środowisko projektowania usług i innowacji, i tym samym zapewnienie przyszłym absolwentom możliwość legitymowania się faktycznym doświadczeniem w momencie starania się o pracę.
 • Odwaga. Program dziennikarstwa nie tylko wnosi narzędzia i warsztat pracy związany z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Pokazujemy studentom i studentkom, że jest to także kwestia wartości: dociekanie prawdy jest trudne i wymaga odwagi; pokazujemy, jak skomplikowana jest walka z propagandą, dezinformacją i fake newsami.
 • Elastyczność („zwinność”, ang. agile). Programy skomponowane są w taki sposób, aby studenci i studentki zdobyli umiejętności pozwalające działać i zarządzać pracą zespołu w szybko zmieniającym się współczesnym środowisku kultury.
Bąkowicz, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Bąkowicz
Miasto
warszawa
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Specjalizacja
komunikolożka, medioznawczyni
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Katarzyna Bąkowiczkomunikolożka, medioznawczyni, strateżka
Bojarska, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Bojarska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
kulturoznawczyni
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci"}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Katarzyna Bojarskakulturoznawczyni
Chlebowski, Michał
Etatowy
Tak
Specjalizacja
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, dziennikarz
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Michał Chlebowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Michał ChlebowskiDoktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o kulturze i religii, dziennikarz
Cholewicka, Emilia
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, tancerka, feministka, ekonomistka kultury
Imię i nazwisko
Emilia Cholewicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział
Array
dr Emilia Cholewickakulturoznawczyni
Czubaj, Mariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mariusz Czubaj
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Kulturoznawca
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz Czubajkulturoznawca, antropolog kultury, dziennikarz, autor powieści kryminalnych
Felczak, Mateusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mateusz Felczak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
kulturoznawca
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Mateusz Felczakkulturoznawca, groznawca
Frydrysiak, Sandra
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Sandra Frydrysiak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
kulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka gender studies
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
Funkcja w Instytucie
[]
dr Sandra Frydrysiakkulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka gender studies
Ilczuk, Dorota
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dorota Ilczuk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Ekonomistka
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dorota Ilczukekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura
Jachymek, Karol
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Karol Jachymek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
kulturoznawca, filmoznawca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Karol Jachymekkulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie
Kochan, Marek
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Marek Kochan
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Specjalizacja
Językoznawca, medioznawca
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marek Kochanjęzykoznawca, medioznawca, ekspert z zakresu kreowania wizerunku
Koczanowicz, Leszek
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Leszek Koczanowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog, filozof, psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Leszek Koczanowiczfilozof, specjalizuje się w filozofii kultury i filozofii psychologii
Kristanova, Evelina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Evelina Kristanova
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Specjalizacja
medioznawczyni, teolożka, polonistka
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Evelina Kristanovamedioznawczyni, teolożka, polonistka
Landowska, Alina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Alina Landowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
kulturoznawczyni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Alina Landowskakulturoznawczyni
Leszczyński, Adam
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Leszczyński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Historyk, dziennikarz i publicysta
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Leszczyńskisocjolog, historyk
Majewski, Piotr
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Piotr Majewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Kulturoznawca, socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Piotr Majewskikulturoznawca, socjolog
Obarska, Martyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Martyna Obarska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocniczka dziekana ds. wsp\u00f3\u0142pracy z otoczeniem gospodarczym i spo\u0142ecznym","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Kulturoznawczyni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Martyna ObarskaKulturoznawczyni
Piwowar, Kuba
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
Doktor nauk o kulturze, socjolog
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Kuba Piwowar
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Kuba Piwowardoktor nauk o kulturze, socjolog
Skrzeczkowski, Mateusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr, prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mateusz Skrzeczkowski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Kulturoznawca
Funkcja na uczelni
pełnomocnik prorektorki ds. dydaktycznych w zakresie programów studiów
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr, prof. Uniwersytetu SWPS Mateusz Skrzeczkowskikulturoznawca
Szostak, Sylwia
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Medioznawczyni, badaczka telewizji
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Sylwia Szostak
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Sylwia SzostakMedioznawczyni, badaczka telewizji
Weychert, Monika
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, krytyczka sztuki
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Weychert
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Obszar zainteresowania
dziennikarstwo
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Por\u00f3wnawczych Bada\u0144 Kultur Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Centrum Porównawczych Badań Kultur Pamięci
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Monika WeychertKulturoznawczyni, krytyczka sztuki
Zaborski, Marcin
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marcin Zaborski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Specjalizacja
Politolog, dziennikarz
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Marcin Zaborskipolitolog, dziennikarz, zajmuje się komunikowaniem społecznym i politycznym

Współpraca dydaktyczna

Jeśman, Joanna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Joanna Jeśman
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Kulturoznawczyni
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Projektowania w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Teorii i Bada\u0144 Projektowania","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Joanna Jeśmankulturoznawczyni i anglistka
Boni, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Michał Boni
Miasto
warszawa
Specjalizacja
Medioznawca, politolog, kulturoznawca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Michał Bonipierwszy minister ds. cyfryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, twórca Raportu Polska 2030
Kłos, Małgorzata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Kłos
Miasto
warszawa
Dyscyplina
jezykoznawstwo
Specjalizacja
Skandynawistka, anglistka, językoznawczyni
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Skandynawistyki","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
skandynawistyka
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Małgorzata Kłosskandynawistka, anglistka, językoznawczyni
Janus, Aleksandra
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Antropolożka, muzeolożka, badaczka, współautorka inicjatywy Inne Muzeum
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aleksandra Janus
Funkcja na uczelni
Wykładowca na kierunku School of Ideas
Obszar zainteresowania
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Aleksandra Janusantropolożka, muzeolożka, specjalistka ds. otwartości w instytucjach kultury w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu „Laboratorium muzeum”
Grunt-Mejer, Jacek
Etatowy
Nie
Specjalizacja
pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji, psycholog społeczny, aktywista, społecznik
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Jacek Grunt-Mejer
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
[]
mgr Jacek Grunt-Mejerpełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji, psycholog społeczny, aktywista, społecznik
Drozda, Łukasz
Etatowy
Nie
Specjalizacja
urbanista i politolog
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Łukasz Drozda
Tytuł
dr
dr Łukasz Drozdaurbanista i politolog
Litorowicz, Aleksandra
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aleksandra Litorowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Aleksandra Litorowiczkulturoznawczyni, prezeska Fundacji Puszka, badaczka street artu i sztuki w przestrzeni publicznej
Młynarski, Grzegorz
Etatowy
Nie
Specjalizacja
projektant usług, badacz, trener design thinking i service design thinking
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Grzegorz Młynarski
mgr Grzegorz Młynarskiprojektant usług, badacz, trener design thinking i service design thinking
Trzciński, Stanisław
Specjalizacja
kulturoznawca i ekonomista, kreator kultury, promotor koncertowy i dziennikarz muzyczny
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Stanisław Trzciński
Tytuł
dr
dr Stanisław Trzcińskikulturoznawca i ekonomista, kreator kultury, promotor koncertowy i dziennikarz muzyczny
Agnieszka Gozdyra
Specjalizacja
dziennikarka telewizyjna, autorka programów "Polityka na Ostro", "Tak Czy Nie", "Skandaliści"
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
red.
Imię i nazwisko
Agnieszka Gozdyra
red. Agnieszka Gozdyradziennikarka telewizyjna, autorka programów "Polityka na Ostro", "Tak Czy Nie", "Skandaliści"
Bulaszewska, Małgorzata
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, filmoznawczyni, medioznawczyni
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Bulaszewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Obszar zainteresowania
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Małgorzata Bulaszewskakulturoznawca, filmoznawca i medioznawca
Kowalczewska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kowalczewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Ekspert w zakresie psychologii komunikacji
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-komunikacji
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Kowalczewskaekspert w zakresie psychologii komunikacji, koordynator kierunku dziennikarstwo
Stasiuk-Krajewska, Karina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karina Stasiuk-Krajewska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Specjalizacja
Medioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
specjalista-ds-wizerunku
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karina Stasiuk-Krajewskamedioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej

Badania

Naszą działalność naukową realizujemy w ramach Instytutu Nauk Humanistycznych.

Przejdź na stronę instytutu

Zainteresowania i prace badawcze

Korzystamy z różnych tradycji badawczych, inspirując się różnymi obszarami badań – od antropologii, przez komunikację społeczną i językoznawstwo, po filozofię. To efekt zróżnicowania zainteresowań badawczych, ale też po prostu naszych biografii i biografii postaci istotnych dla polskich badań kultury i mediów, które tworzyły zrąb naszej Katedry.
Przejdź na stronę Insytutu Nauk Humanistycznych

Centra i grupy badawcze

W obrębie Instytutu Nauk Humanistycznych działają m.in.:

Trwają prace nad powstaniem Centrum Porównawczych Studiów nad Kulturami Pamięci pod kierownictwem dr Katarzyny Bojarskiej.

Jesteśmy również zaangażowani w prace uczelnianych centrów interdyscyplinarnych:

Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

Głównym celem projektu jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat fałszywych wiadomości i sposobów zapobiegania ich rozpowszechnianiu w Europie Środkowej. Projekt służy mediom, instytucjom rządowym, przemysłowi, firmom prywatnym oraz organizacjom pożytku publicznego. Dr Katarzyna Bąkowicz jest inicjatorką partycypacji Uniwersytetu SWPS w projekcie CEDMO. W jego ramach dotychczas zrealizowała i opublikowała raport z badania ilościowego „Świadomość dezinformacji wśród polskich dziennikarzy newsowych”. Stworzyła całościowy koncept, scenariusze oraz poprowadziła samodzielnie proces produkcyjny pierwszego sezonu programu Konteksty.
Przeczytaj więcej o projekcie CEDMO

Dydaktyka

Katedra prowadzi studia I i II stopnia z obszaru dziennikarstwa i kulturoznawstwa.

Zobacz, jakie kierunki oferujemy:

Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne, niestacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Kultura współczesna

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

School of Ideas: projektowanie innowacji

kulturoznawstwo

stacjonarne
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Kierunek

Kulturoznawstwo

niestacjonarne
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły

Nasze aktywności

Aktualności dotyczące naszej działaności znajdziesz na stronie Wydziału Nauk Humanistycznych.

Przejdź na stronę wydziału

Koła naukowe

Aktywny udział w kołach studenckich uczy praktycznego wykorzystywania zdobytej, teoretycznej wiedzy, ułatwia członkom organizacji wybór ścieżki zawodowej, umożliwia wymianę doświadczeń i zainteresowań oraz integruje środowisko studenckie w zakresie nauk o mediach. Nasza uczelnia wspiera zainteresowania studentów, chętnie promując Studenckie Koła zainteresowań:

Nagrody za prace dyplomowe

Od 2022 r. przyznajemy nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepsze kulturoznawcze prace dyplomowe. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac: licencjackiej oraz magisterskiej, dotyczących kultury współczesnej i promocja nowatorskich badań w tym obszarze. Prace do konkursu mogą zgłaszać osoby promotorskie lub recenzenckie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konferencje i spotkania

Od 2009 r. angażujemy się w działania międzyuczelnianej jednostki badawczej – utworzonego wspólnie z warszawską Akademią Sztuk Pięknych Ośrodka Badań Przestrzeni Publicznej, przekształconego w 2011 r. w Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (IBPP). Powstało tam wiele interdyscyplinarnych badań i publikacji. Dr Monika Weychert w ramach IBPP prowadzi wykłady, organizowała konferencje, sympozja i spotkania. Była też m.in. współredaktorką wydawnictwa na temat działalności inicjatora IBPP – prof. Mirosława Duchowskiego pt. „Duch metra” (2021).

Uczestniczymy w pracach międzyuczelnianych ciał, zajmujących się badaniami mediów. Prof. Marek Kochan jest członkiem Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, platformy wymiany wiedzy badaczy mediów z uczelni z całej Polski, a także interdyscyplinarnych Warsztatów Analizy Dyskursu, od kilkunastu lat eksplorujących różnorodne zagadnienia komunikacji publicznej.

Jesteśmy aktywni na najważniejszych konferencjach medioznawczych w Polsce, m.in. cyklicznych konferencjach Współczesne Media odbywających się w Lublinie, Studia i Perspektyw Medioznawcze (Wrocław), Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców (Warszawa), a także Zjazdach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Owocem tych konferencji są publikacje, dotyczące mediów i komunikacji publicznej.

Forum Dziennikarskie

Nasi wykładowcy i studenci aktywnie współtworzą Forum Dziennikarskie Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Uniwersytet SWPS jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia, które pozwala na spotkanie doświadczonych dziennikarzy, ekspertów i naukowców ze studentami kierunków dziennikarskich. Ich dyskusje służą wymianie opinii na temat wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj media. To rozmowy o rzetelności, wiarygodności, obiektywizmie i odpowiedzialności, z jaką wiąże się współcześnie wykonywanie zawodu dziennikarza, a także o świadomym uczestnictwie w komunikacji za pośrednictwem nowych mediów oraz o szansach i zagrożeniach związanych z rozwojem technologii. Przedstawicielem Uniwersytetu SWPS w Radzie Programowej Forum Dziennikarskiego Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego jest dr Marcin Zaborski.
Czytaj więcej  

Nasze publikacje

Publikujemy w ważnych dla dyscyplin nauki o kulturze i religii oraz nauki o mediach i komunikacji społecznej pismach, takich jak „Teksty drugie”, „Przegląd kulturoznawczy”, „Kultura współczesna”, „Czas kultury”, „Kwartalnik filmowy”, „Pamiętnik teatralny”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej", „Zeszyty Prasoznawcze”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Studia Medioznawcze”, „Studia Slavica”, „Poradnik Językowy”, „Kultura Media Teologia”, „Studia Politologiczne”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Critical Romani Studies”, „Estetyka i Krytyka”, „Prace Kulturoznawcze”, „Elementy. Sztuka i design”, „Narracje o Zagładzie”, „Kultura i Społeczeństwo" i „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, a także w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych – m.in. „Arts”, „Memory Studies” i „Game Studies”, „Critical Studies in Television, Images. The International Journal of European Film”, „Performing Arts and Audiovisual Communication”, „European Journal of Cultural Studies”. Teksty trafiają też do książek wydawanych w prestiżowych wydawnictwach z ministerialnej listy II, jak Bloomsbury, MIT Press i Routledge.

Od 2022 r. przy Uniwersytecie SWPS afiliowane jest pismo poświęcone badaniom kultury wizualnej „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”.

Popularyzacja nauki

Przekonanie o społecznej misji kadry akademickiej przekłada się na wysokie zaangażowanie w aktywność popularyzatorską. Jesteśmy obecni w mediach tradycyjnych i społecznościowych – od prasy codziennej („Gazeta Wyborcza”, gazety lokalne), przez tygodniki opinii („Polityka”, „Newsweek”, „Tygodnik Powszechny”, „Wprost”), po programy radiowe i telewizyjne oraz liczne serwisy internetowe.

Potencjał popularyzacyjny mają też licznie przez nas podejmowane inicjatywy. Przykładem może być powstały w ramach współpracy dr Sandry Frydrysiak z Martą Majchrzak raport na temat idei siostrzeństwa, stanowiący podwalinę do działań aktywistycznych w tej tematyce. Chodzi o ujawnienie systemowego charakteru problemów kobiet dzięki praktykowaniu siostrzeństwa poprzez dzielenie się doświadczeniami dotychczas często tabuizowanymi.

Dr Monika Weychert wzięła udział w międzynarodowym projekcie badawczo-artystycznym, w ramach programu strategicznego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” realizowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wraz z Rafałem Kosewskim była tam kuratorką wystawy podsumowującej ten projekt: Nostalgia za człowiekiem (27.10–18.11.2022), a zarazem popularyzującej różne nurty Art&Science.

Warto wspomnieć również o współpracy dra Karola Jachymka z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Filmoteką Szkolną, Fundacją Szkoła z Klasą czy Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, mającej na celu popularyzację wiedzy w zakresie (pop)kultury młodzieżowej, mediów cyfrowych i praktyk komunikacyjnych typowych dla przedstawicieli i przedstawicielek generacji Z i Alfa (dr Karol Jachymek tworzy m.in. scenariusze zajęć, prelekcji, kursy e-learningowe, a także prowadzi szkolenia dla nauczycieli, edukatorów i rodziców).

Materiały audio-wideo

Popularyzacja nauki jest niezwykle ważnym aspektem pracy dydaktyków pracujących w naszym Uniwersytecie. Eksperci z Kultury i Mediów dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w licznych podcastach i webinarach. Realizują m.in. podcasty Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS (platforma Facebook – ponad 6 tys. członków; YouTube – ponad 4,5 tys. subskrybentów; iTunesSpotify).