Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi

Instytut Psychologii

Centrum zajmuje się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Zagadnienia podejmowane przez badaczy obejmują wpływ społeczny, moralność i kłamstwo, zachowania prozdrowotne, włączenie i wykluczenie, mobbing, zachowania życzliwe w relacji ze zwierzętami.

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi uniwersytet SWPS

Cele badawcze

Idea

Współczesna psychologia społeczna jest niebywale zaawansowaną metodologicznie i statystycznie nauką – poszukuje odpowiedzi na wiele pytań, szuka niebanalnych wyjaśnień pomagających nam zrozumieć ludzkie decyzje i zachowania. W poszukiwaniu coraz to nowych i bardziej wyrafinowanych metod często zapominamy, że najlepszym sposobem na sprawdzenie naukowej hipotezy jest znany metodologii badań od lat eksperyment. Nie rezygnując z zaawansowanych metod, członkowie Centrum koncentrują się na prowadzeniu badań eksperymentalnych nad zachowaniami ludzi.

Cele i zadania

Członkowie centrum prowadzą szereg projektów naukowych, eksplorujące takie linie badań, jak:

 • wpływ społeczny w kontekście paradygmatu badania Milgrama,
 • strategie wpływu społecznego,
 • związek warunków atmosferycznych z przestępczością, zachowaniami moralnymi,
 • kłamstwo i jego uwarunkowania,
 • łańcuchowe zmiany zachowań, zachowania kompensacyjne,
 • moralne podstawy wegetarianizmu,
 • the question-behavior effect, the voter’s effect,
 • uwarunkowania i konsekwencje ostracyzmu i bullyingu (mobbingu),
 • potrzeba sensu i jej konsekwencje.
Cantarero, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Cantarero
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Cantareropsycholog specjalizująca się w psychologii społecznej i egzystencjalnej (kłamstwo, moralność, wpływ społeczny)
Doliński, Dariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Gamian-Wilk, Małgorzata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Małgorzata Gamian-Wilk
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Małgorzata Gamian-Wilkpsycholog
Grzyb, Tomasz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Tomasz Grzyb
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzybtrener uhonorowany Certificate of Appreciation NATO, specjalista w zakresie wpływu społecznego
Rabinovitch, Aleksandra
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Aleksandra Rabinovitch
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Aleksandra Rabinovitchpsycholog, prowadzi badania nad znaczeniem więzi z obiektami symbolizującymi osoby bliskie, bada lęk i samotność oraz relacje człowieka z postaciami boskimi

Projekty
naukowe

Członkowie Centrum koncentrują się szczególnie na prowadzeniu badań eksperymentalnych nad zachowaniami ludzi. Tematyka projektów skupia się na takich zagadnieniach, jak: wpływ społeczny, kłamstwo i jego uwarunkowania, łańcuchowe zmiany zachowań i zachowania kompensacyjne, uwarunkowania i konsekwencje mobbingu, moralne podstawy wegetarianizmu czy potrzeba sensu i jej konsekwencje.

PROJEKTY PROWADZONE

Konflikt unikanie–unikanie i jego konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie Milgrama

 • Okres trwania projektu: 2018–2021
 • Kierownicy projektu: prof. Dariusz Doliński, dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: OPUS

Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akceptację narzędzi zarządzania stroną popytową

 • Okres trwania projektu: 2017–2019
 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: OPUS (w konsorcjum z Politechniką Wrocławską)

Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów

 • Okres trwania projektu: 2015–2019
 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: SONATA

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkach

 • Okres trwania projektu: 2015–2018
 • Kierownik projektu: dr Aleksandra Niemyjska
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: SONATA

Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje

 • Okres trwania projektu: 2015–2018
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: FUGA

Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne

 • Okres trwania projektu: 2013–2017
 • Kierownik projektu: prof. Dariusz Doliński
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: OPUS

Indywidualne źródła mobbingu w miejscu pracy w ramach zintegrowanego modelu mobbingu: charakterystyka osób poddawanych mobbingowi

 • Okres trwania projektu: 2014–2017
 • Kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: SONATA

Eksperyment polowy jako metoda badawcza w psychologii społecznej - metodologia, etyka, praktyka

 • Okres trwania projektu: 2013–2015
 • Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: FUGA

The spillover effect in environmental and health domains

 • Okres trwania projektu: 2011–2014
 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Program: POMOST

Międzykulturowe różnice w dopuszczalności kłamstwa w świetle teorii podstaw moralnych

 • Okres trwania projektu: 2011–2014
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Program: PRELUDIUM

Antropologia kłamstw życia codziennego

 • Okres trwania projektu: 2012–2013
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Cantarero
 • Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Program: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Wpływ społeczny mechanizmy psychologiczne

 • Okres trwania projektu: 2010–2013
 • Kierownik projektu: prof. Dariusz Doliński
 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Attitudes toward social groups within Campbell’s paradigm

 • Okres trwania projektu: 2010–2011
 • Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Źródło finansowania: Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Program: Iuventus Plus