Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce
studencki
naukowo-badawczy
zakończony

CHILDTRANRola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

Anzhela Popyk
kierownik projektu
Anzhela Popyk
dr

socjolożka

zobacz biogram
wartość projektu: 95 879 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2020 2021 2022

 

CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych

i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania95 879 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2020 – 2022

 

Dzieci imigrantów, przybywające do Polski z różnych krajów, rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i przywiązania do zamieszkanego przez nich kraju. W jaki sposób dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce? Jakie instytucje i osoby, czyli tzw. „aktorzy socjalizacji”, odgrywają w Polsce rolę w procesach przystosowywania się dzieci do nowego środowiska? Jaki jest wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci w nowym otoczeniu? Na te pytania w swoim projekcie badawczym odpowiada socjolog Anzhela Popyk

Opis projektu

Cele badawcze

Głównym celem projektu jest zbadanie, co się dzieje, gdy dzieci przybywające do Polski z różnych krajów rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i uczucie przywiązania w nowym kraju. Projekt analizuje w szczególności główne ścieżki i cechy tego, co nazywa się „przejściami ponadnarodowymi” i oznacza przechodzenie z domu do szkoły w obcym bi- lub wielokulturowym otoczeniu. Proces ten przyczynia się do kształtowania poczucia przynależności wśród dzieci migrantów. W ramach projektu zostanie zbadane, które osoby i instytucje („aktorzy socjalizacji”) w Polsce odgrywają rolę w tych procesach. Badanie ma na celu wypełnić lukę w badaniach nad transgranicznymi doświadczeniami dzieci migrantów i ich socjalizacją w Polsce. W tym celu projekt bada wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci związane z przejściami edukacyjnymi w kontekście ponadnarodowym.

Opis badań

Proces badawczy składa się z dwóch części. W części teoretycznej badanie dotyczy sformułowania teorii estetyki populizmu i estetyki demokracji liberalnej. Ta część, nawiązująca do metodologii badań w naukach humanistycznych, ma charakter interdyscyplinarny. Tworzenie teorii jako części planowanych badań wymaga użycia takich metod, jak: hermeneutyka, metoda genealogiczna oraz metody historyczne i filologiczne. Rezultaty tego etapu badań staną się częścią wiedzy o kulturze.

Druga część badania ma charakter standardowych jakościowych badań z zakresu nauk społecznych. Celem jest opisanie charakterystycznych manifestacji strategii estetycznych ruchów populistycznych, estetycznych strategii liberalnej demokracji oraz tworzenia koncepcji funkcjonowania przedmiotów w realiach życia codziennego.

Wyniki

W ramach realizacji projektu ukazały się następujące publikacje:

Popyk, A. (2023). Polska szkoła oczami dzieci-migrantów. Od akceptacji do socjalizacji. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 1 (187), 53–70. https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.021.16491

Popyk, A. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie triady Dziecko-Rodzic-Nauczyciel i zdalne nauczanie dzieci migranckich w Polsce [The Impact of COVID-19 Pandemic on the Child-Parent-Teacher Triad Functioning and Migrant Children’s Distance Learning in Poland], w Burgsteiner, Krammer (Eds.) (2022). Impacts of COVID-19 Pandemic’s Distance Learning, (s. 231–254). Kolegium Uniwersyteckie Kształcenia Nauczycieli Styrii, Graz. https://doi.org/10.56560/isbn.978-3-7011-0496-3_12

Popyk, A. (2022). Anchors and Thresholds in the Formation of a Transnational Sense of Belonging of Migrant Children in Poland. Children's Geographies, 21(3), 459-472. https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2075693

Popyk, A., Pustułka, P. (2022). Educational Disadvantages During COVID-19 Pandemic Faced by Migrant Schoolchildren in Poland, Journal of International Migration and Integration, 24, 487–505. https://doi.org/10.1007/s12134-022-00953-2

Popyk, A. (2021). Home as a mixture of spaces during the COVID-19 pandemic: The case of migrant families in Poland. Kultura i Społeczeństwo, 3, 27-45. https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.3.2

Popyk, A. (2021). Social capital and agency in the peer socialization strategies of migrant children in Poland. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4(182), 7-27. https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.21.055.14808

Popyk, A. (2021). CHILDTRAN: The Role of Transnational transitions and Formation of Sense of Belonging of Migrant Children in Poland. Report. Youth Working Papers Nr 3/2021 Warsaw: SWPS University – Youth Research Center. ISSN: 2543-5213. https://doi.org//10.23809/13

Popyk, A., Pustułka, P. (2021). Transnational communication between children and grandparents during the COVID-19 lockdown: The case of migrant children in Poland. Journal of Family Communication, 21(3), 223-237. https://doi.org/10.1080/15267431.2021.1929994

Popyk A. (2020). The Impact of Distance Learning on the Social Practices of Schoolchildren During the COVID-19 Pandemic. Reconstructing values of Migrant Children in Poland, . European Societies, 23(sup1), 530-544. https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1831038

Znaczenie projektu

W Polsce w ciągu ostatniej dekady temat dzieci urodzonych za granicą stał się bardziej popularny niż przedtem, a to ze względu na procesy masowej migracji. Większość prac na ten temat dotyczy jednak zagadnień na poziomie makro, takich jak zmiany w krajowym programie nauczania, w szkołach i gotowość nauczycieli do pracy z klasami wielokulturowymi. Mniej badań koncentruje się na mieszanych małżeństwach i dwujęzycznych dzieciach. Badacze często koncentrują się na wyznaczonych grupach etnicznych migrantów, takich jak: Wietnamczycy, Czeczeni, Romowie czy Ukraińcy.

Badania proponowane w projekcie koncentrują się zaś na przeprowadzaniu wywiadów z dziećmi z różnych grup etnicznych w perspektywie porównawczej i skoncentrowanej na dzieci. Oceniając różne ścieżki, cechy środowisk i doświadczeń dzieci migrantów, badacz przedstawi modele transnarodowych przemian dzieci migrantów w Polsce.

Badanie rzuci światło na sposób, w jaki dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce. Badanie pokaże również, w jaki sposób dzieci-imigranci w Polsce ulegają zmianie miejsca i środowiska, zerwaniu więzi rodzinnych i przyjaźni oraz jaki ma to wpływ na kształtowanie poczucia przynależności wśród młodych migrantów.

Kontakt z kierowniczką projektu

dr Anzhela Popyk – przejdź do biogramu