Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Aleksandra Kroemeke

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Kroemeke

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
kierownik Katedry Psychologii Zdrowia

Profil naukowy

Psycholog zdrowia. W pracy naukowej zajmuje się temporalnymi i recyprokalnymi aspektami procesu radzenia sobie ze stresem, zwłaszcza wywołanym chorobą przewlekłą. Bada trajektorie radzenia sobie i dobrostanu w przystosowywaniu się do przewlekłej choroby oraz indywidualne i społeczne zasoby radzenia sobie z chorobą u osób chorujących oraz w diadach chory–partner/opiekun. Ponadto interesuje się neuropsychologicznymi efektami aktywności fizycznej oraz związkiem między aktywnością fizyczną a zdrowiem w okresie późnej dorosłości.

Kierowała projektem „Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory–partner”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

W 2017 r. zdobyła nagrodę Rektora Uniwersytetu SWPS za działalność naukową. Wielokrotnie otrzymywała nagrody dziekana Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS za działalność naukową.

Autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych, m.in. „Salutary effect of daily coping self-efficacy: impact on day-by-day coping to mood effects within dyads following hematopoietic stem cell transplantation” [„Anxiety, Stress & Coping", 32 (6), 728–741], „Dyadic support and affect in patient-caregiver dyads following hematopoietic stem-cell transplantation: A diary study” [„Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 87 (6), 541–550], „Coping flexibility and health-related quality of life among older adults: compensatory effect of co-rumination” [„Frontiers in Psychology”, 10, 59].

Aktualnie kieruje projektem „Proces przywracania znaczenia w chorobie nowotworowej: rola elastyczności psychologicznej. Badania intensywne podłużne i eksperymentalne” oraz współkieruje projektem „Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna”. Oba projekty finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia. Jest koordynatorką przedmiotu „Rola psychologa w pracy z osobą chorującą somatycznie”.