Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy
naukowo-badawczy
realizowany

CEEYouthBadanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

Izabela Grabowska
kierownik projektu
dr hab.
Izabela Grabowska

socjolog i ekonomistka, specjalizuje się w badaniach kapitału ludzkiego, rynku pracy, migracji i karier zawodowych

wartość projektu: 955 920 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021


Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku mobilność młodych Polaków i Litwinów znacząco wzrosła, a Wielka Brytania stała się nowym domem dla wielu z nich. Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2016 roku kiedy ogłoszone zostały wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Międzynarodowy projekt pod kierownictwem dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS dr Dovilė Jonavičienė Public Policy and Management Institute z Litwy ma na celu zbadanie rodzajów ryzyka, na które narażeni są młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu.

Opis projektu

Założenia i cele

Projekt CEEYouth ma na celu zidentyfikować różne rodzaje ryzyka, których doświadczają młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu oraz przeanalizować wpływ kolejnych konsekwencji Brexitu na trajektorie życia Polaków i Litwinów, ze szczególnym naciskiem na zmiany w zakresie wzorców wchodzenia w dorosłość. W czasie projektu przeprowadzone zostaną analizy porównawcze procesu społecznego zakotwiczenia (social anchoring) młodych Polaków i Litwinów w Wielkiej Brytanii jak również porównana zostanie mobilna populacja migrantów z Polski i Litwy (movers) z ich rówieśnikami, którzy pozostali w krajach pochodzenia (stayers). Ponad to celami projektu jest też analiza i porównanie trendów w zakresie migracji powrotnych młodych Polaków i Litwinów oraz zróżnicowanie zachowań migracyjnych etnicznych Polaków i Litwinów oraz etnicznych Litwinów z Polski przebywających w Wielkiej Brytanii.

Projekt CEEYouth zakłada, że efektem toczącego się procesu Brexitu będzie mocniejsze odczucie ryzyka przez młodych migrantów z Polski i Litwy, co spowoduje wepchnięcie ludzi w instytucjonalną próżnię, wywoła niepewność i napięcia odczuwalne nie tylko przez samych migrantów, ale również przez ich rodziny i przyjaciół w Polsce i na Litwie, a w dalszej kolejności wpłynie na procesy ich społecznego zakotwiczenia. Kolejnymi możliwymi efektami Brexitu będzie zrewidowanie prawa własności w Wielkiej Brytanii oraz zmniejszenie zaufania migrantów wobec edukacji, opieki zdrowotnej oraz państwa opiekuńczego jako systemów gwarantujących bezpieczną realizacje podstawowych potrzeb. W projekcie założono również zachwianie procesu akumulacji kapitału ludzkiego (jako kompensacja dla społeczeństw postkomunistycznych), obniżenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie oraz zamknięcie drogi powrotu do kraju pochodzenie Litwinom, którym nadano brytyjskie obywatelstwo.


Badacze sformułowali również kilka praktycznych założeń, według których młodzi migranci będą wykorzystywali wszystkie instrumenty instytucjonalne, w tym aplikowanie o status rezydenta i obywatelstwo, aby zostać w Wielkiej Brytanii jak najdłużej. Migranci zwiększą swoje wysiłki w sferze ekonomicznej, aby unikać „dryfowania” na rynku pracy oraz będą w szybkim tempie dążyli do nabywania i formalizowania nabytych kompetencji i kwalifikacji. Ponad to, migranci zaczną formalizować związki mieszane lub podejmą decyzje o powrocie do kraju pochodzenia lub wyjazdu do innego kraju niż kraj wysyłający.

CEEYouth [gra słów: see you] to wyjątkowy projekt porównawczy na temat młodych migrantów z Polski i Litwy – dwóch najbardziej mobilnych społeczeństw Europie Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu UE w maju 2004 roku. Ten projekt jest filmem społecznym, który „nakręcimy” przy użyciu różnych technik badawczych, w tym wywiadu asynchronicznego oraz szerokich analiz ilościowych, w kontekście wydarzenia społeczno-historycznego, jakim jest Brexit. Będziemy mogli opowiedzieć, co jest ukryte w liczbach. Projekt jest prezentem na 15 rocznicę (w 2019 roku) obecności Polski i Litwy w UE..

Grabowska, Izabela kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Izabela Grabowska
Specjalizacja
Socjolożka, ekonomistka
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab. Izabela Grabowskasocjolog i ekonomistka, specjalizuje się w badaniach kapitału ludzkiego, rynku pracy, migracji i karier zawodowych

Metodologia i użyteczność wyników

Badanie będzie prowadzone w ujęciu mieszanym (mix-methods). Badacze przeprowadzą analizę porównawczą danych z Labor Force Survey i innych dostępnych źródeł. Podczas trwania projektu przeprowadzone zostaną innowacyjne badania jakościowe oparte na wywiadach asynchronicznych przeprowadzonych z 50 migrantami przez okres dwóch lat. Wywiady pozwolą na zebranie danych w ujęciu dynamicznym i w perspektywie podłużnej. Kolejną metodą badawczą będzie CAWI, (ang. Computer-Assisted Web Interview) wspomagany komputerowo wywiad w języku ojczystym migrantów, dzięki któremu badacze będą chcieli dotrzeć do młodych migrantów z Polski i Litwy przebywających w Wielkiej Brytanii oraz niedawnych migrantów powrotnych. Badanie zakłada przeprowadzenie 600 wywiadów, po 300 wywiadów z migrantami z Polski i z Litwy, z czego w próbie uwzględnionych ma być od 50 do 100 migrantów powrotnych.

Badanie dotyczy zmiany społecznej dziejącej się „na naszych oczach”. Konsekwencje Brexity nie są do tej pory znane, a badania oddziaływania wyniku Referendum na trajektorie życiowe młodych Polaków i Litwinów pojawiają się po raz pierwszy. Projekt przyczyni się do rozwoju kompleksowej interdyscyplinarności na przecięciu dwóch dyscyplin: studiów nad młodymi i studiów migracyjnych.

Publikacje

Pełna lista publikacji i wystąpień na konferencjach 

Zespół badawczy

Czeranowska, Olga
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Olga Czeranowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":"Katedry Socjologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Olga Czeranowskasocjolożka
Trąbka, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Trąbka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Socjolog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Agnieszka Trąbkazajmuje się socjologią i psychologią migracji, zwłaszcza migracjami poakcesyjnymi, procesami tożsamościowymi, problematyką socjologii przestrzeni/miejsca
Blachnicka-Ciacek, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominika Blachnicka-Ciacek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Array
dr Dominika Blachnicka-Ciaceksocjolożka
Sarnowska-Wilczyńska, Justyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Justyna Sarnowska-Wilczyńskasocjolożka, specjalizuje się w tematach związanych z przejściem z edukacji na rynek pracy
Pustułka, Paula
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.
Hekiert-Małozięć, Daniela
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Daniela Hekiert-Małozięć
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja w Centrum
[]
dr Daniela Hekiert-Małozięćpsycholog międzykulturowy
Winogrodzka, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Dominika Winogrodzka
Tytuł
mgr
Specjalizacja
socjolożka, badaczka społeczna
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
asystent
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Dominika Winogrodzkasocjolożka, badaczka społeczna
Mateusz Karolak
Iga Wermińska-Wiśnicka

Zespół litewski

  • dr Egidijus Barcevičius, badacz
  • Irma Budginaitė-Mačkinė,  badacz
  • Luka Klimavičiūtė, członek zespołu badawczego
  • Justė Vežikauskaitė, członek zespołu badawczego

Eksperci zewnętrzni

  • Dd Violetta Parutis, University of Essex
  • prof. Louise Ryan, University of Sheffield
  • prof. Aleksandra Grzymala-Kazłowska, Uniwersytet Warszawski