Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Miejsca pamięci: potrzeby i wyzwania

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
float_intro: images/ZDJECIA/konferencje/BckgrGrob_Nieznanego_Żołnierza.jpeg

Czym są miejsca pamięci? Mijamy je codziennie. Mogą przybierać różne formy: obejmują zarówno zinstytucjonalizowane muzea – Pomniki Zagłady, jak również rozproszone po całym kraju tablice, głazy pamiątkowe, pomniki, groby miejsca walk i męczeństwa czy inne upamiętnienia. Wiele z nich jest umiejscowionych w przestrzeni publicznej, dostępnej dla wszystkich. Jak oddziałują na nas, na otoczenie, na lokalne społeczności? Jak o nie dbać? Funkcjonowanie, ochrona i zachowywanie tych obiektów dla przyszłych pokoleń – to zagadnienia z pogranicza wielu dziedzin, które będą tematem seminarium „Miejsca Pamięci: potrzeby i wyzwania” zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytet SWPS.

18 czerwca 2024
09.30–15.00
Warszawa/online

W miejscu pamięci dotykamy przeszłości, wspominamy ludzkie losy, poznajemy mechanizmy historii. Miejsca pamięci pełnią rolę przestrogi przed zbrodniami totalitaryzmów. Żeby skutecznie przemawiały do przyszłych pokoleń, musimy o nie dbać. Zarządzanie, dokumentowanie, współpraca organów administracji i instytucji, utrwalanie za pomocą nowych technologii, zachowywanie obiektów naszego dziedzictwa – to zagadnienia z pogranicza wielu dziedzin, nad którymi zastanawiamy się w naszej pracy. Te i pokrewne kwestie będą przedmiotem seminarium, na które Państwa zapraszamy!

nacz. Magdalena Erdman, dr hab. Adam Szpaderski, prof. USWPS

 

Pielęgnowanie pamięci ważnym elementem edukacji historycznej

Rozproszone dziedzictwo martyrologiczne – ze względu na skalę i wieloaspektowość historyczną – ma fundamentalne znaczenie dla kultywowania pamięci i edukacji przyszłych pokoleń. Silnie oddziałuje na społeczności lokalne, buduje tożsamość, a także wspiera promocję regionów i rozwój turystyki. Jest dostrzegane i cenione zarówno przez władze centralne, jak i samorządowe oraz inicjatywy miejscowe. Obowiązek ochrony rozproszonych miejsc pamięci generuje szereg kwestii i pytań dotyczących m.in. maksymalizacji ich wpływu społecznego, sposobów ewidencjonowania, metod zarządzania, budowania współpracy oraz edukacji i zastosowań nowych technologii – aby utrwalić i udokumentować ich stan zachowania.

Celem seminarium jest wspólny namysł oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwijaniem miejsc pamięci. Wydarzenie będzie nie tylko okazją do przedstawienia analiz i studiów przypadków przez znawców tematu, lecz także platformą dla dynamicznej wymiany doświadczeń między ekspertami, przedstawicielami instytucji kultury, działaczami społecznymi, a także każdym, kto pragnie przyczynić się do pielęgnacji pamięci i wesprzeć tę misję.

Podczas seminarium poruszone zostaną następujące tematy:

 • Ewidencjonowanie i definiowanie: jak definiować, rejestrować i dokumentować różnorodne formy upamiętnień z punktu widzenia zachowania i ochrony dziedzictwa?
 • Zarządzanie i sieciowanie: jak zarządzać i sieciować by optymalnie wykorzystać zasoby i multiplikować misję?
 • Wykorzystanie nowych technologii: jak nowoczesne technologie mogą udostępnić dziedzictwo miejsc pamięci szerszej publiczności?
 • Zagadnienia finansowe: jakie są możliwości pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie miejsc pamięci?
 • Wpływ społeczny: jak w oparciu o dziedzictwo budować realny wpływ społeczny?

Udział ekspertów

Swoją wiedzą podzielą się m.in. przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, samorządów z całej Polski oraz środowiska akademickiego.

 1. Rejestracja uczestników

 2. Otwarcie seminarium

  Hanna Wróblewska, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3. Wprowadzenie

  Magdalena Erdman, naczelnik Wydziału Miejsc Pamięci Narodowej MKiDN
  prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci USWPS
 4. Miejsca pamięci – od teorii do praktyki, od pomysłu do realizacji na przykładzie Gminy Poniatowa

  Aneta Poniatowska, zastępca burmistrza Poniatowej
  dr Aneta Mazur, kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora, Gmina Poniatowa
 5. Poznać, odkryć, zachować – efekty współpracy z archeologami. Przykład Łambinowic

  dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
 6. Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – przestrzeń współpracy władz gminy i muzeum

  Katarzyna Byra, Urząd Gminy w Łambinowicach
 7. Przerwa kawowa

 8. 20 lat Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy w świetle przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich

  Paweł Szudziński, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 9. Wsparcie finansowe projektów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Katarzyna Słowińska, główny specjalista Wydziału Miejsc Pamięci Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 10. Dyskusja

 11. Przerwa obiadowa

 12. Baza grobów i cmentarzy wojennych w Polsce

  Mirosław Trojacki, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 13. Cmentarz w Lesie Szpęgawskim – miejsce pamięci narodowej

  Artur Osnowski, wójt Gminy Starogard Gdański
 14. Społeczne zaangażowanie w przywracanie pamięci o cmentarzach I wojny światowej

  dr Małgorzata Karczewska, prezes Zarządu Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej
  Ewa Unrug-Wiszowaty, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku
 15. Przerwa kawowa

 16. Mural ze Stalagu XXB – ocalenie jedynej zachowanej do dziś materialnej pamiątki po miejscu stalagowym

  Tomasz Agejczyk, dyrektor Muzeum Miasta Malborka
 17. Żywa pamięć w lokalnej społeczności – rola projektów edukacyjnych w zachowaniu historii małej ojczyzny

  Beata Buchwald, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
 18. Dyskusja i zakończenie seminarium

 19. Tablice Tchorka w Warszawie – pokaz wirtualnej produkcji

  Maciej Żemojcin, specjalista od wykorzystania nowoczesnych technologii w narracji filmowej w tym wirtualnej produkcji i narzędzi AI

Prelegenci

Tomasz Agejczyk
 
Tomasz Agejczyk
Historyk, regionalista, dyrektor Muzeum Miasta Malborka. Autor książek o tematyce historycznej, w tym pierwszej publikacji dotyczącej pomników wojennych w Powiecie Elbląskim. Prezes Stowarzyszenia „Malbork wczoraj i dziś”, członek Förderverein Jerusalem-Hospital des Deutschen Ordens in Marienburg zajmującego się ratowaniem Szpitala Jerozolimskiego wpisanego na listę World Monuments Watch.
Beata Buchwald
 
Beata Buchwald
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. Nauczycielka historii, pomysłodawczyni i realizatorka licznych projektów edukacyjnych o charakterze badawczym. Współpracuje z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie i innymi instytucjami kultury oraz społecznością lokalną w celu podejmowania różnorodnych działań dotyczących historii regionu. Współtwórczyni Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Wielkopolanie w czasie II wojny światowej” oraz questu „Mosina w XIX wieku”. Autorka scenariuszy lekcji zawartych w publikacji „Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie”. Prowadziła warsztaty dla nauczycieli z Wielkopolski na temat pracy badawczej z uczniami mającej na celu zachowanie w pamięci historii rodzinnej i lokalnej.
Katarzyna Byra
 
Katarzyna Byra
Główna specjalistka w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. Odpowiada za pozyskiwanie środków zewnętrznych na dofinansowanie projektów służących rozwojowi gminy oraz za promocję. Koordynuje realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym dotyczących prac konserwatorskich i restauratorskich w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach we współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Odpowiada za współorganizację wydarzeń kulturalnych oraz wydawanie publikacji promujących dziedzictwo kulturowe Gminy Łambinowice. Współpracuje z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, społecznością lokalną i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
Magdalena Erdman
 
Magdalena Erdman
Naczelnik Wydziału Miejsc Pamięci Narodowej w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miejscami pamięci zajmuje się od 2017 r., przedtem promowała Polskę pełniąc służbę dyplomatyczną na placówkach w Sztokholmie (Instytut Polski), Hamburgu (Konsulat Generalny) i Berlinie (Ambasada RP). Wykształcenie i doświadczenie jako muzyk i specjalistka PR wykorzystuje w pracy urzędnika państwowego, szczególną uwagę zwracając na sprawy edukacji.
Małgorzata Karczewska
dr
Małgorzata Karczewska
Archeolog, historyk, badaczka dziedzictwa, autorka książek poświęconych cmentarzom I wojny światowej, prezeska Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku, honorowa obywatelka gmin Kadzidło i Miłki, za zasługi na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
Aneta Mazur
dr
Aneta Mazur
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ochrona środowiska, dr nauk chemicznych. Od 17 lat związana z pracą w jednostkach samorządu terytorialnego: w latach 2007-2019 w Urzędzie Miasta w Bartoszycach, od 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, obecnie na stanowisku kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora. Autorka, realizatorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych, turystycznych, historycznych oraz dotyczących współpracy międzynarodowej.
Artur Osnowski
 
Artur Osnowski
Wójt Gminy Starogard Gdański kadencji 2024-2029. Wcześniej radny Rady Gminy Starogard Gdański. Lokalny społecznik i aktywista od wielu lat. Propagator lokalnego sportu i kultury fizycznej.
Aneta Poniatowska
 
Aneta Poniatowska
Absolwentka pedagogiki na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, związana przez 15 lat z branżą turystyczną we Włoszech, gdzie zdobywała doświadczenie i wiedzę na temat rozwoju wskazanego sektora gospodarki. Zainteresowanie historią, pasja podróżowania i poznawanie kultury wielu krajów ukształtowały obrany i realizowany obecnie kierunek działań w Gminie Poniatowa. Od 2018 r. związana z samorządem, gdzie od 2019 r. pełni funkcję zastępcy burmistrza.
Violetta Rezler-Wasielewska
dr
Violetta Rezler-Wasielewska
Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Inicjatorka i organizatorka sesji i konferencji naukowych, wystaw, konkursów, projektów badawczych i wydawniczych oraz edukacyjnych. Autorka i współautorka, redaktor naukowy prac zwartych oraz artykułów naukowych i innych, głównie z zakresu problematyki jenieckiej w latach II wojny światowej, edukacji w miejscach pamięci i mikrohistorii. Członkini rad muzeów: Krakowa, Lublina i II Wojny Światowej oraz komisji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka m.in. nagród im. Karola Miarki oraz Jana i Wojciecha Wawrzynków.
Katarzyna Słowińska
 
Katarzyna Słowińska
Główny specjalista w Wydziale Miejsc Pamięci Narodowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, magister archeologii. Przyjmuje i przygotowuje do realizacji wnioski z programów dotacyjnych. Podążając za swoją pasją ukończyła kulturoznawstwo, uczestniczyła w międzynarodowym projekcie EarthWatch Institute, którego celem było zapoznawanie zainteresowanych ze specyfiką pracy archeologa podczas pracy przy wykopaliskach.
Paweł Szudziński
 
Paweł Szudziński
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od samego początku swojej kariery zawodowej, czyli od 2011 r., jest związany z sektorem kultury. W okresie od 2011 do 2019 r. pełnił funkcje w samorządzie na szczeblu powiatowym, gdzie angażował się w współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz zajmował się sprawami kultury i sportu. Następnie, w latach 2019-2023, pracował jako specjalista w dziale zarządzania inwestycjami w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, aby w 2024 r. objąć stanowisko kierownika działu administracyjno-gospodarczego i kadr. Podczas pracy w muzeum odpowiadał m.in. za przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad pracami remontowo-konserwatorskimi prowadzonymi na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Gross-Rosen.
Mirosław Trojacki
 
Mirosław Trojacki
Wieloletni kierownik Działu danych o zabytkach, kierownik projektów informatycznych oraz pracownik Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa (NID). Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2010 r. wdraża i utrzymuje w NID infrastrukturę informacji przestrzennej stanowiącej element realizacji europejskiej dyrektywy INSPIRE. W skład tego zadania wchodzą m.in. budowa baz danych o zabytkach, a także implementacja portalu mapowego NID. Członek zespołu twórców portalu zabytek.pl.
Ewa Unrug Wisznowaty
 
Ewa Unrug-Wiszowaty
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Urzędu Warszawskiego, od ponad ćwierć wieku związana z giżyckim samorządem. Od 2018 r. jest naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Giżycku, w ramach którego nadzoruje utrzymanie cmentarzy wojennych. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczęła projekt odtworzenia kwatery wojennej z okresu I wojny światowej na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Giżycku, na który od kilku lat zdobywa dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Maciej Żemojcin
 
Maciej Żemojcin
Pionier wirtualnej produkcji filmowej w Polsce, prelegent m.in. Cannes Next i Berlinale. Superwizor produkcji wirtualnej i konsultant scenariuszowy pod kątem wykorzystania nowoczesnych technologii w narracji filmowej. Posiada 20 lat doświadczenia w międzynarodowej produkcji filmowej. Współproducent projektu „MURALS” opartego na skanach 3D murali artysty Banksy’ego wykonanych w okolicach Kijowa.

Moderator i gospodarz spotkania

Adam Szpaderski
dr hab., prof. USWPS
Adam Szpaderski
Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS. Profesor zarządzania na Uniwersytecie SWPS, specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, prakseologii, modelach zarządzania miejscami pamięci, zastosowaniach nowych technologii jako medium transferu wartości dla odbiorów, zarządzaniu edukacją o Auschwitz, Holokauście i ludobójstwach oraz parametryzacji efektywności instytucji sektora dziedzictwa kulturowego. Główny konsultant Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w dziedzinie strategii i zarządzania edukacją, przewodniczący Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, przewodniczący Rady Konsorcjum – Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”, laureat Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

Zapisz się na seminarium

Organizatorzy

 • polskie towarzystwo informatyczne logo
 • logo MDKiN
 • polskie towarzystwo informatyczne logo

Termin i miejsce

18 czerwca 2024 r., 09.30–15.00
Seminarium odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie (Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala S306) oraz online (osoby zapisane otrzymają link do spotkania drogą mailową. Obowiązuje formularz zapisów).

Kontakt

prof. Adam Szpaderski – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (+48) 691 780 930

Magdalena Erdman – merdmanatkultura.gov.pl, tel. (+48) 22 421 03 98

Wokół pamięci i mechanizmów zła. Jedyne takie studia w Polsce

Uniwersytet SWPS wraz z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz oferuje innowacyjny kierunek 2-semestralnych studiów podyplomowych – korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz – Holokaust – Ludobójstwa.

Mogłoby się wydawać, że w ramach tych studiów mówimy wyłącznie o historii. Ale nie jest to prawda. Prawdziwym ich celem jest odniesienie do współczesności i pokazanie mechanizmów zła. Tu i teraz. Tak dotkliwie dotykających nas wszystkich. Te studia dają również unikalne instrumenty radzenia sobie z tymi wszystkimi zagrożeniami.

Adam Szpaderski
dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
kierownik merytoryczny kierunku

Studia dostarczają wiedzy na temat XX-wiecznych totalitaryzmów – ze szczególnym uwzględnieniem nazizmu, Holokaustu i roli, jaką odegrał w historii Zagłady obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Wykładowcy przedstawią nowoczesne metody pracy z tym trudnym tematem. Adresatami kierunku są głównie nauczyciele (historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, religii lub etyki), edukatorzy, przewodnicy, pracownicy muzeów i miejsc pamięci. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną.

Kierunek

Korzenie totalitaryzmu XX wieku:

Auschwitz - Holokaust - Ludobójstwa

hybrydowo
Warszawa podyplomowe poznaj szczegóły

Zobacz inne aktualności