Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 149, 152, 153”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/komentarz-do-konstytucji-rp-izdebski-okladka.jpg

Ukazał się kolejny komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej autorstwa prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS. Opracowanie dotyczy rozdziału VI ustawy zasadniczej, poświęconego Radzie Ministrów i administracji rządowej.

Pozycja ministrów resortowych i rola wojewody w świetle Konstytucji RP

W kolejnym tomie z serii komentarzy do Konstytucji RP prof. Hubert Izdebski z Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS szczegółowo omawia trzy artykuły z rozdziału VI – „Rada Ministrów i administracja rządowa”. Rozdział ten normuje zasady funkcjonowania administracji rządowej, która ma zapewniać właściwe funkcjonowanie władzy wykonawczej.

Omawiany w publikacji artykuł 149 ustawy zasadniczej odnosi się przede wszystkim do pozycji ministrów kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej, czyli ministrów resortowych i ministrów działowych. Artykuł 152 poświęcony jest wojewodzie – podstawowemu organowi terenowej administracji rządowej, który jako jedyny ma status konstytucyjny i jest określany mianem przedstawiciela Rady Ministrów w województwie. Natomiast artykuł 153 tworzy podstawy funkcjonowania korpusu służby cywilnej – kadrowego trzonu państwowego aparatu władzy wykonawczej.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Hubert Izdebski
prof. dr hab.
Hubert Izdebski

Wszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw, pracy radcy prawnego i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Koncentruje się na aksjologii i genezie rozwiązań prawnych, a także na problematyce zarządzania publicznego. Jest współtwórcą ustaw o samorządzie terytorialnym i szkolnictwie wyższym w Polsce. Brał udział w pracach nad reformą administracji publicznej w latach 90. XX wieku. Jest autorem projektu drugiej ustawy samorządowej dla Warszawy (1994). Współtworzył projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (1989-90) oraz projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1995-2003). Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności publicznej, umacnianiu praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce, jak również Odznaką Honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego.

Zobacz inne aktualności