Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Wybrane umowy w transakcjach mergers & acquisitions (share deals) w świetle KC i KSH”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Wybrane-umowy-w-transakcjach.jpg

Nakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukazała się publikacja wykładowców naszej uczelni: dr. hab. Andrzeja Szlęzaka, prof. Uniwersytetu SWPS, oraz dr. Pawła Mazura. Książka stanowi pierwszy na polskim rynku kompleksowy opis zagadnień cywilnoprawnych związanych z zawieraniem podstawowych umów spotykanych w transakcjach fuzji i przejęć (mergers and acquisitions, M&A), w tym transakcjach z udziałem funduszy venture capital oraz private equity.

Różne umowy w transakcjach M&A

Autorzy analizują różne typy umów w transakcjach M&A: umowę o zachowaniu poufności (non-disclosure agreement, NDA), umowę wspólników (shareholders’ agreement, SHA), umowę sprzedaży udziałów lub akcji (share purchase agreement, SPA) oraz umowę inwestycyjną podpisywaną przez założyciela i inwestora start-upu. Pozycja zawiera szczegółowe omówienie opcji i instrumentów pokrewnych oraz opisy najpowszechniej stosowanych klauzul umownych z perspektywy polskiego prawa cywilnego, w tym handlowego. Powstała w oparciu o kilkadziesiąt publikacji prof. Szlęzaka poświęconych tytułowym kwestiom.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H.Beck przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Więcej o książce

Niniejsze opracowanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z wyróżnionymi empirycznie typami umów (najczęściej o proweniencji anglo-amerykańskiej) zawieranymi w obrocie spółkowym. (...) główny nacisk położymy na prezentację rozwiązań prawnych swoistych dla takich umów. Ponadto w osobnych rozdziałach omówione będą różnego rodzaju opcje lub instrumenty pochodne (...) Z uwagi (...) na głęboką penetrację praktyki prawa krajowego przez konstrukcje zapożyczone z systemu common law, niezbędne jest przełożenie podstawowych instytucji z tamtego kręgu kultury prawnej (...) na język KC. Transpozycja taka nie jest łatwa i przysparza licznych problemów interpretacyjnych, widocznych zwłaszcza w odczytaniu stosownych konstrukcji w orzecznictwie sądów powszechnych. (...) W dalszych wywodach przedstawimy (...), w jaki sposób przekład konstrukcji common law na standardy prawa krajowego należałoby (albo można by) przeprowadzać, by osiągnąć skutek funkcjonalnie zbliżony do założonego w porządkach prawnych, z których pochodzą poszczególne instytucje prawne.

Andrzej Szlęzak
dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS
autor

O autorach

Andrzej Szlęzak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Andrzej Szlęzak

Prawnik, radca prawny, adwokat. Starszy partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, jednej z czołowych firm prawniczych w Polsce. Arbiter Trybunału Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Rozstrzygał spory arbitrażowe na forach międzynarodowych, przed sądami ICC (w Paryżu), VIAC (w Wiedniu) i PCC (w Hadze). Specjalizuje się w prawie spółek, a także w zagadnieniach prawnych związanych z bankowością i finansami. Zajmuje się obsługą prawną szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego. Koordynuje projekty z obszaru fuzji i przejęć. Przygotowuje projekty dokumentacji transakcyjnej oraz ekspertyzy prawne z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Brał udział w projektach typu greenfield, realizowanych od podstaw. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.

Paweł Mazur
dr
Paweł Mazur

Prawnik. Naukowo zajmuje się prawem cywilnym i handlowym. Adwokat w kancelarii Rymarz Zdort. Autor licznych książek i artykułów naukowych, m.in.: „Uprawnienia i obowiązki akcjonariusza względem pozostałych akcjonariuszy wynikające ze stosunku spółki” (Warszawa 2021), „Odpowiedzialność przebijająca” (razem z M. Zmysłowską , Warszawa 2019), „Klauzule drag-along jako umowy przedwstępne na rzecz osoby trzeciej” („Przegląd Prawa Handlowego”, 2020/12), „Wybrane problemy związane ze stosowaniem opcji put oraz opcji call w statutach spółek akcyjnych” („Przegląd Prawa Handlowego”, 2020/9), „Umowa spółki jako pactum in favorem tertii. Określenie charakteru prawnego umowy” („Przegląd Prawa Handlowego”, 2018/1), „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwa w przypadku transakcji w formule share deal” („Przegląd Prawa Handlowego”, 2017/2).

Zobacz inne aktualności