Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profesor Adam Bodnar w komitecie naukowym Agencji Praw Podstawowych UE

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/adam_bodnar_dziekan_uniwersytet_swps.jpg

Z dumą informujemy, że prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, został członkiem międzynarodowego komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Swoją pięcioletnią kadencję rozpocznie 4 czerwca.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencja Praw Podstawowych (ang. European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) to niezależna jednostka organizacyjna Unii Europejskiej. Została powołana w 2007 r., aby promować i chronić prawa podstawowe mieszkańców Wspólnoty, w tym:

  • prawo do wolności od dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne
  • prawo do ochrony danych osobowych
  • prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadaniem FRA jest zapewnienie pomocy prawnej instytucjom wspólnotowym oraz państwom członkowskim przy wdrażaniu prawa unijnego. Agencja zajmuje się także upowszechnianiem problematyki praw podstawowych w Unii Europejskiej. Swoje cele realizuje poprzez:

  • gromadzenie, rejestrowanie, analizowanie i rozpowszechnianie istotnych, obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji oraz danych
  • prowadzenie i zachęcanie do prowadzenia badań naukowych i sondaży oraz wykonywanie opracowań przygotowawczych i studiów wykonalności
  • formułowanie i publikowanie wniosków i opinii dla instytucji unijnych oraz poszczególnych państw członkowskich wdrażających prawo wspólnotowe.

Dowiedz się więcej na temat działalności Agencji

Komitet naukowy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Komitet naukowy ma za zadanie zapewnić jak najwyższą wartość merytoryczną prac Agencji, przede wszystkim doradzając w kwestiach związanych z metodologią badań naukowych.

Członkowie komitetu to niezależne osoby o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie praw podstawowych, wybierane przez zarząd FRA w otwartym naborze na pięcioletnią kadencję. Po jej zakończeniu nie mogą zostać mianowani ponownie.

Nowo wybrani członkowie komitetu, w tym prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, rozpoczną swoją kadencję 4 czerwca. Pierwsze spotkanie komitetu zaplanowano na początek września.

Czym są prawa podstawowe?

Prawa podstawowe zostały wyszczególnione w Karcie Praw Podstawowych zatwierdzonej przez organy Unii Europejskiej w 2000 r. Karta składa się z 54 artykułów podzielonych na siedem rozdziałów obejmujących wszelkie kwestie związane z ochroną praw człowieka, od prawa do życia, przez zagadnienia związane z wolnością i równością, po prawa obywatelskie.

Profesor Adam Bodnar – ekspert w obszarze praw człowieka

Adam Bodnar
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Bodnar

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Od stycznia 2023 r. jest członkiem międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń i Zrzeszania się, działającego w ramach Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Zobacz inne aktualności